ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Μέρισμα

Το ποσό που καταβάλλεται περιοδικά (συνήθως σε ετήσια βάση) στους μετόχους μίας εταιρείας και εκφράζει τα κέρδη της στο δεδομένο χρονικό διάστημα

ARBITRAGE

Η δυνατότητα αγοραπωλησίας ταυτοχρόνως του ίδιου χρεογράφου σε διαφορετικές αγορές ώστε να πραγματοποιηθεί κέρδος από την διαφορά στις τιμές του.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επενδυτικό προϊόν που αποτελείται από ένα σύνολο χρημάτων επενδυόμενο ανάλογα με τον τύπο του αμοιβαίου σε μετοχές, ομόλογα, και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχές των οποίων οι διακυμάνσεις είναι μικρότερες από αυτές του συνόλου της αγοράς.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χρηματοοικονομικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διάθεση νέων μετοχών μίας εταιρίας στο επενδυτικό κοινό.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η διακοπή της διαπραγμάτευσης μίας μετοχής στο Χ.Α. Μπορεί μεταξύ άλλων να συμβεί διότι η οικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας δεν είναι καλή.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)

Τεχνική μείωσης του κινδύνου από την θέση ενός επενδυτή στην υποκείμενη αγορά, συνήθως μέσω της χρήσης παράγωγων προϊόντων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA)

Η σχέση του EBITDA προς το σύνολο του ενεργητικού όπως αυτά παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις. Αποτελεί ένδειξη του πόσο αποδοτικά επενδύεται το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρίας, και όχι μόνο εκείνα που ανήκουν στους μετόχους.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE)

Η σχέση των καθαρών κερδών προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Αποτελεί ένδειξη του πόσο αποδοτικά επενδύονται τα κεφάλαια των μετόχων μέσω της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Θυγατρική του Χρηματιστηρίου που επιβλέπει την εκκαθάριση των πράξεων. To site του Κεντρικού Αποθετηρίου

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η χρήση μεθόδων για τον υπολογισμό της θεωρητικής αξίας της εταιρίας με βάση παραδοχές για την μελλοντική κερδοφορία της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ

Κωδικός αριθμός που μαζί με το λογαριασμό αξιών χαρακτηρίζει τον κάθε επενδυτή στο ΣΑΤ. Αίτηση ανοίγματος μερίδας

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιαδήποτε πράξη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λογαριασμού του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με καταβολή μετρητών, είτε με διανομή δωρεάν μετοχών.

BETA

Η μεταβολής της απόδοσης μίας μετοχής σε σχέση με τη μεταβολή της συνολικής αγοράς. Μετοχές με beta υψηλότερο της μονάδας θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες.

BID / ASK SPREAD

Το spread είναι το άνοιγμα ή η διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής αγοράς (bid) και της ελάχιστης τιμής πώλησης (ask) που ισχύουν σε μία χρονική στιγμή για μία μετοχή και την οποία προσφέρουν οι αγοραστές και πωλητές αντίστοιχα.

BLUE CHIP

Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που συνήθως καταγράφουν μικρότερη διακύμανση τιμών. Είναι μία μετοχή εταιρείας με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, η οποία έχει σημαντική ρευστότητα.

BOOK BUILDING

Είναι ένας τρόπος διενέργειας Ιδιωτικής τοποθέτησης. Συγκεκριμένα ανοίγει ένα βιβλίο προσφορών όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση των διατιθέμενων μετοχών και βάσει των δηλώσεων καθορίζεται η τιμή διάθεσης.

ΒΗΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ (TICK SIZE)

Όταν δίνεται μία εντολή με όριο, τότε το όριο αυτό πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων διακύμανσης και σε αξία που να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος της εντολής (tick size).

CALL AUCTION

Τρόπος διενέργειας συναλλαγών. Στο call auction δεν υπάρχει συνεχής διενέργεια συναλλαγών με βάση τις εντολές προσφοράς και ζήτησης. Συγκεντρώνονται εντολές που αφορούν μία μετοχή και με βάση αυτές, καθορίζεται τακτικά η μέγιστη τιμή των συναλλαγών.

CONVERTIBLE BOND (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ)

Ομολογιακό δάνειο του οποίου ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τις ομολογίες του σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκέντρωση των μετόχων μιας εταιρείας για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Μπορεί να συγκληθούν και έκτακτες για τη λήψη άλλων αποφάσεων. Το ανώτατο όργανο μιας εταιρίας.

DUAL LISTING

Η εισαγωγή των μετοχών μίας εταιρίας σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ

Η σχέση του EBITDA προς το σύνολο των τόκων που πλήρωσε η εταιρία. Αποτελεί ένδειξη της ταμιακής ευχέρειας της εταιρίας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η σχέση του κόστους των προϊόντων που έχουν πουληθεί προς τα αποθέματα προϊόντων της εταιρίας. Αποτελεί ένδειξη του χρόνου που μεσολαβεί από την παραγωγή μέχρι την πώληση των προϊόντων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

Η σχέση ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων. Μας δείχνει το ποσοστό δανειακής επιβάρυνσης που έχει επωμιστεί η εταιρία. Μικρός δείκτης σημαίνει ότι τα περισσότερα κεφάλαια είναι ξένα.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η σχέση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αποτελεί ένδειξη της ρευστότητας που έχει η εταιρία. Τιμή μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η σχέση των πωλήσεων προς τις απαιτήσεις που έχει η εταιρία από τους πελάτες της. Αποτελεί ένδειξη των πιστωτικών όρων που παρέχει η εταιρία στους πελάτες. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο σύντομα η εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις της.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η σχέση κόστους πωληθέντων- υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Αποτελεί ένδειξη των πιστωτικών όρων που προσφέρονται στην εταιρία. Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο περισσότερες ημέρες έχει διαθέσιμες η εταιρία προτού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο συνηθέστερος τρόπος διάθεσης μετοχών στο ευρύ κοινό με τρόπο που είναι προκαθορισμένος από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι υπάρχοντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στη διάθεση των νέων μετοχών με όρους που ανακοινώνονται.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ

Ο βαθμός έντασης με τον οποίο μεταβάλλεται η τιμή μιας μετοχής. Μετοχές με μεγαλύτερη διακύμανση, έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, άρα οι επενδυτές προσδοκούν και μεγαλύτερες αποδόσεις.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (FREE FLOAT)

Το ποσοστό των μετοχών της εταιρίας που δεν βρίσκεται στην κατοχή των βασικών μετόχων της αλλά είναι διεσπαρμένο στο επενδυτικό κοινό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (OPTIONS)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα να πραγματοποιήσει εάν το επιθυμεί αγορά ή πώληση της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη τιμή και στιγμή στο μέλλον. Ο αγοραστής καταβάλει κάποιο αντίτιμο σήμερα για το δικαίωμα που αποκτά.

EBITDA

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Αποτελεί ένδειξη των ταμιακών εισροών που δημιουργεί η εταιρία από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

EARNINGS PER SHARE (EPS, ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

Είναι ο λόγος των κερδών μίας εταιρείας προς τις μετοχές της. Ως κέρδη μπορούν να ληφθούν τα κέρδη προ φόρων, μετά από φόρους, προ αποσβέσεων κ.α. Με βάση την επιλογή των κερδών χαρακτηρίζεται και ο λόγος κέρδη ανά μετοχή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών και χρημάτων μεταξύ των επενδυτών από τις αγοραπωλησίες που έλαβαν χώρα στις συνεδριάσεις. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός το πολύ τριών ημερών από την ημέρα συναλλαγής.

ΕΛΔΕ

Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών. Η μοναδική τους αρμοδιότητα είναι να διαβιβάζουν τις εντολές των πελατών τους στις χρηματιστηριακές που συνεργάζονται.

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υπολογίζει τη ρευστότητα της μετοχής. Είναι σημαντικό μέγεθος διότι δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πουλήσει ή να αγοράσει μία μετοχή.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το τμήμα του Ισολογισμό όπου απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μία εταιρείας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑ και περιλαμβάνει την εκτενή παρουσίαση των όρων της έκδοσης και πλήρη περιγραφή της εκδότριας εταιρίας.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ (MARKET)

Εντολή πράξης της οποίας ο επενδυτής επιθυμεί την πραγματοποίηση σε οποιαδήποτε τιμή είναι διαθέσιμη στην αγορά.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΟΡΙΟ (LIMIT)

Εντολή πράξης στην οποία ο επενδυτής καθορίζει την τιμή που θέλει να πραγματοποιηθεί.

ΕΠΕΥ

Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΑ, διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών, φύλαξη τίτλων και αναδοχές εκδόσεων τίτλων.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο τιμών της μετοχής το οποίο ιστορικά έχει αποδειχθεί δύσκολο να διασπασθεί προς τα πάνω. Επίπεδο στήριξης είναι το επίπεδο τιμών, το οποίο ιστορικά έχει αποδειχθεί δύσκολο να διασπασθεί προς τα κάτω.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

Μία εισηγμένη στο Χ.Α μετοχή τίθεται υπό επιτήρηση από το ΔΣ του Χ.Α εφόσον η οικονομική της κατάσταση εμπνέει ανησυχίες. Οι υπό επιτήρηση μετοχές δεν διαπραγματεύονται όπως οι υπόλοιπες, αλλά περιοδικά, στη διάρκεια της συνεδρίασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ανεξάρτητη εποπτική αρχή, ελεγχόμενη από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του χρηματιστηρίου και άλλων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εμπιστευτικές πληροφορίες για εισηγμένες εταιρίες, των οποίων η χρήση για την αποκομιδή κερδών από χρηματιστηριακές πράξεις απαγορεύεται από τον νόμο.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επενδυτικό προϊόν που συνίσταται σε σύνολο χρημάτων επενδυόμενο κυρίως σε μετοχές. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας αγοράζοντας μετοχές της από το χρηματιστήριο.

ΕΤΕΣΕΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων είναι μία ανώνυμη εταιρεία. Διενεργεί την εκκαθάριση συναλλαγών στην αγορά παραγώγων. Οργανόγραμμα ΕΤΕΣΕΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η ημερομηνία από την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

Μεθοδολογία αξιολόγησης μίας εταιρίας στηριζόμενη στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην πρόβλεψη της μελλοντικής της κερδοφορίας.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Οι θεσμικοί επενδυτές ορίζονται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι οι Τράπεζες, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν συνεισφέρει στην εταιρεία οι μέτοχοι.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι παραιτηθούν του δικαιώματός τους για προνομιακή συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου, οι νέες μετοχές δύνανται να διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας την τελευταία ημέρα της οικονομικής χρήσης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Α.Α.)

Είναι ανώνυμη εταιρεία που αναλαμβάνει την εκκαθάριση των συναλλαγών που γίνονται στο Χ.Α. και την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Αϋλων Τίτλων. Το site του ΚΑΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η διαφορά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Αποτελεί ένδειξη της ρευστότητας που έχει η εταιρία. Θετική τιμή σημαίνει ότι οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το γινόμενο της χρηματιστηριακής τιμής επί τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας. Ουσιαστικά, η αξία της εταιρίας όπως αυτή αποτιμάται στο χρηματιστήριο. Οι μετοχές συνήθως κατηγοριοποιούνται σε μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Είναι το άθροισμα των τιμών κλεισίματος μίας περιόδου (πχ 30 ημέρες) δια του συνόλου των ημερών. Αποτελεί "εργαλείο" της τεχνικής ανάλυσης

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΩΝ

Η μέση σταθμική τιμή των τελευταίων 10 λεπτών της συνεδρίασης. Είναι η τιμή που αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο του χρηματιστηρίου και με βάση την οποία γίνεται η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων.

LEVERAGE

Η δυνατότητα ενός επενδυτή να πάρει μία θέση της οποίας η αξία είναι μεγαλύτερη από τα κεφάλαια που αυτός διαθέτει. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των επενδύσεων σε παράγωγα.

LIMIT UP, LIMIT DOWN

Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης η τιμή μίας μετοχής δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από ±18% Το limit up είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή και το limit down η ελάχιστη.

LONG

Είναι η θέση ενός επενδυτή όταν αυτός αναλαμβάνει να αγοράσει το συμβόλαιο σε μία μελλοντική χρονική στιγμή

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN ACCOUNT)

Χρηματιστηριακός λογαριασμός που δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να επενδύσει σε χρηματιστηριακά προϊόντα χωρίς να καταβάλει την πλήρη αξία της θέσης που ανοίγει.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων διαιρεμένο με τον αριθμό των μετοχών. Είναι το πηλίκο των Ιδίων Κεφαλαίων μίας εταιρείας δια τον αριθμό των μετοχών της.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εταιρική οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της λειτουργίας μίας εταιρείας στη διάρκεια της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης (κύκλος εργασιών, κόστη, έσοδα κ.α.) και καταλήγει στον υπολογισμό των λογιστικών κερδών ή ζημιών.

MARGIN CALL

Έστω ότι ένας επενδυτής έχει αγοράσει μετοχές με πίστωση. Εάν το Περιθώριο (margin) καταστεί κατώτερο από το Περιθώριο Διατήρησης, το μέλος του Χ.Α.Α. που του παρέχει την πίστωση υποχρεούται να προβεί σε τηλεφωνική ενημέρωση του πελάτη του (margin call).

MARGIN TRADING

Η αγορά μετοχών με περιθώριο (margin trading) είναι η αγορά μετοχών με τη χρήση ενός συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και πίστωσης που λαμβάνεται από το μέλος του ΧΑ. που μεσολαβεί στη συναλλαγή. .

MARK TO MARKET

Μηχανισμός μέσω του οποίου γίνεται καθημερινή αποτίμηση των κερδών ή ζημιών των θέσεων που έχει ένας επενδυτής σε futures.

MARKET MAKER

Μέλος της χρηματιστηριακής αγοράς που υποχρεούται να προσφέρει συνεχώς εντολές αγοράς και πώλησης για το συγκεκριμένο χρεόγραφο που παρακολουθεί, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχώς αντισυμβαλλόμενο για τους επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν πράξη.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α & B (MARKET MAKER ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β)

Ο τύπου Α (μέλος του ΧΠΑ) μπορεί να συναλλάσσεται για λογαριασμό του, ενώ μπορεί να του ζητηθεί να παίξει το ρόλο του market maker τύπου Β. Ο τύπου Β (μέλος του ΧΠΑ), υποχρεούται να δίνει συνεχώς τιμές αγοράς- πώλησης στο συγκεκριμένο συμβόλαιο.

ΜΟΥΕΝ - ΜΟΥΑΓΙΕΝ

Χρηματιστηριακή τακτική που έχει στόχο τη μεταβολή (συνήθως μείωση) της μέσης τιμής κτήσης μίας ανοδικά ή πτωτικά κινούμενης μετοχής με την αγορά νέων μετοχών.

ΜΕΛΗ Χ.Α.

Είναι οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών στο σύστημα. Τα μέλη του ΧΑ

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το μέρος των κερδών μίας ανώνυμης εταιρείας το οποίο διανέμεται στον κάτοχο μίας μετοχής. Ο μέτοχος εισπράττει το μέρισμα χωρίς υποχρέωση φορολόγησης.

ΟΤC - OVER THE COUNTER

Συναλλαγές που δεν γίνονται στα πλαίσια μίας οργανωμένης αγοράς

ΟΑΣΗΣ

Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Μέσω αυτού πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές σε μετοχές. Πληροφορίες για ΟΑΣΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είναι ο αριθμός των μετοχών μίας συγκεκριμένης εταιρείας που μεταβιβάστηκαν από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κατηγορία μετοχών στις οποίες, προ της αποϋλοποίησης, αναγράφονταν σαφώς τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου Μετά την αποϋλοποίηση, η διαφοροποίηση ως προς τις ανώνυμες έγκειται στο ότι η εκδότρια εταιρεία έχει πλήρη εικόνα του μετοχολογίου της

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι ένα ποσό σε ευρώ το οποίο καθορίζεται κατά τη σύσταση μίας εταιρείας, μπορεί να αναπροσαρμοστεί με διοικητικές αποφάσεις των μετόχων της, και συνήθως αντιστοιχεί στην αρχική αξία μίας μετοχής.

PEG

Κλάσμα με αριθμητή τον πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε) και παρανομαστή τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών. Χρησιμοποιείται επικουρικά του Ρ/Ε για να αξιολογήσει τη χρηματιστηριακή αποτίμηση σε βάθος χρόνου.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται είτε για αντιστάθμιση κινδύνου είτε για κερδοσκοπία. Τα προϊόντα στο site του ΧΠΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Η σχέση του καθαρού κέρδους προς τις πωλήσεις τις εταιρίας. Το καθαρό κέρδος προκύπτει εάν από τις πωλήσεις της εταιρίας αφαιρέσουμε το σύνολο των εξόδων συμπεριλαμβανομένων και των φόρων.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Η σχέση του μικτού κέρδους προς τις πωλήσεις της εταιρίας. Το μικτό κέρδος προκύπτει εάν από τις πωλήσεις αφαιρέσουμε μόνον το κόστος παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε)

Η σχέση τιμής προς κέρδη ανά μετοχή και χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση μίας μετοχής. Ίσως ο πιο δημοφιλής δείκτης χρηματιστηριακής αποτίμησης καθώς μας δείχνει πόσες φορές αγοράζουμε τα κέρδη της μετοχής.

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

Πρόκειται για διανομή κερδών της εταιρείας στους μετόχους της πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κατηγορία μετοχών οι οποίες διαθέτουν κάποια προνόμια. Αυτά τα προνόμια μπορεί να περιλαμβάνουν, προτεραιότητα στη διανομή μερίσματος και στην εκκαθάριση της εταιρείας.

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Χρονική περίοδος πριν την έναρξη της κανονικής συνεδρίασης του Χ.Α στην διάρκεια της οποίας καταχωρούνται οι εντολές των πελατών, όμως δεν γίνονται πράξεις. Εκεί καθορίζονται οι τιμές ανοίγματος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η τιμή της μετοχής προσαρμόζεται προς τα κάτω για να ενσωματώσει το στοιχείο του "δώρου" που προσφέρεται στους υπάρχοντες μετόχους είτε με τη μορφή των δωρεάν μετοχών είτε με την χαμηλή τιμή συμμετοχής.

REVERSE SPLIT

Είναι η αντίστροφη λογιστική κίνηση από το split. Η ονομαστική αξία των μετοχών αυξάνεται και μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα ο αριθμός των μετοχών.

SHORT

Είναι η θέση ενός επενδυτή όταν αυτός αναλαμβάνει να πουλήσει το συμβόλαιο σε μία μελλοντική χρονική στιγμή.

SHORT SELLING

Η πώληση τίτλων τους οποίους ο επενδυτής δεν έχει στην κατοχή του. Η προσδοκία είναι ότι η τιμή των τίτλων θα μειωθεί έτσι ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να κλείσει τη θέση του αγοράζοντας χαμηλότερα.

SPLIT

Είναι η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών μίας εταιρείας με την έκδοση νέων επιπλέον μετοχών λόγω της διανομής δωρεάν μετοχών. Η τιμή της μετοχής προσαρμόζεται ανάλογα με τους όρους του split.

SPOT ΑΓΟΡΑ

Μία αγορά χαρακτηρίζεται σαν spot όταν όλες οι συναλλαγές που συνάπτονται σ’ αυτή είναι τοις μετρητοίς.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΣΜΕ (FUTURES)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σήμερα την τιμή στην οποία θα λάβει χώρα η αγοραπωλησία της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΑT)

Το μηχανογραφικό σύστημα που επιτρέπει τις μεταβιβάσεις των μετοχών, στο χρηματιστήριο, χωρίς να χρειάζεται η μεταβίβαση των πραγματικών τίτλων αλλά μόνο με λογιστικές εγγραφές στις μερίδες των επενδυτών.

TRADING

Επενδυτική τακτική που έχει σαν στόχο την κερδοσκοπία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μεθοδολογία αξιολόγησης μίας μετοχής χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική πληροφόρηση τις ιστορικές τιμές της στο χρηματιστήριο.

ΤΙΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Καθορίζεται με βάση τις εντολές που έχουν καταχωρηθεί στη διάρκεια της προσυνεδρίασης

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προκύπτουν από μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που γίνεται με δικαιώματα προτίμησης

ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Είναι η προκαθορισμένη τιμή στην οποία γίνεται μία προθεσμιακή συναλλαγή.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (P/BV)

Η σχέση τιμής προς λογιστική αξία μετοχής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο ακριβή είναι η μετοχή.

ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ

Η έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας τους

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Αξία της οποίας οι μεταβολές προκαλούν μεταβολές και στην αξία ενός παραγώγου προϊόντος.

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της τρέχουσας τιμής ή της τιμής πώλησής του.

FINANCIAL DERIVATIVES (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ)

Παράγωγα με υποκείμενη αξία ένα χρηματοοικονομικό μέγεθος (μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα κ.α.). Το site του ΧΠΑ

FORWARD

Τα forwards είναι προθεσμιακές συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων εκτός οργανωμένων αγορών (over-the-counter). Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες.

FREE FLOAT

Είναι ο αριθμός των μετοχών, ή το ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου που διακινείται εύκολα μέσω ΧΑ. και δεν ανήκει στους βασικούς μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι, συνήθως, δεν πουλάνε εύκολα τις μετοχές τους.

FUTURES (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ)

Παράγωγο προϊόν στο οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν σήμερα την τιμή στην οποία θα λάβει χώρα η αγοραπωλησία της υποκείμενης αξίας σε μία προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Το σύνολο των κινητών αξιών που κατέχει ένας επενδυτής. Η επιλογή της διάρθρωσής του θα πρέπει να είναι συνάρτηση του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο επενδυτής.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτες που περιγράφουν συνοπτικά την συμπεριφορά των μετοχών. Πέραν του γενικού δείκτη, ξεχωρίζουν οι FTSE 20, Mid 40 και Small cap 80. Σύνθεση δεικτών ΧΑ

Warrants

Τα warrants (Τίτλος Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών) αποτελούν κινητές αξίες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, οι οποίες εισάγονται στη δευτερογενή αγορά προς διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την ΑΜΚ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑΕΔΑΚ και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

ETFs

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑΕΔΑΚ και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

DOLLAR INDEX

Ο Δείκτης Δολαρίου μετρά την αξία του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων:

  •  Ευρώ (EUR), 57.6% στάθμιση
  • Ιαπωνικό γιεν (JPY) 13.6% στάθμιση
  • Λίρα Αγγλίας (GBP), 11.9% στάθμιση
  • Δολάριο Καναδά (CAD), 9.1% στάθμιση
  • Σουηδική Κορόνα (SEK), 4.2% στάθμιση
  • Ελβετικό Φράγκο (CHF) 3.6% στάθμιση

Άνοδος του δείκτη σημαίνει ενίσχυση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του καλαθιού των νομισμάτων. Πτώση, το αντίθετο.

Ο υπολογισμός του ξεκίνησε το Μάρτιο του 1973, με τιμή βάσης τις 100.00 μονάδες.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video