ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Α.Α.)

Είναι ανώνυμη εταιρεία που αναλαμβάνει την εκκαθάριση των συναλλαγών που γίνονται στο Χ.Α. και την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Αϋλων Τίτλων. Το site του ΚΑΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η διαφορά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Αποτελεί ένδειξη της ρευστότητας που έχει η εταιρία. Θετική τιμή σημαίνει ότι οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το γινόμενο της χρηματιστηριακής τιμής επί τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας. Ουσιαστικά, η αξία της εταιρίας όπως αυτή αποτιμάται στο χρηματιστήριο. Οι μετοχές συνήθως κατηγοριοποιούνται σε μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Είναι το άθροισμα των τιμών κλεισίματος μίας περιόδου (πχ 30 ημέρες) δια του συνόλου των ημερών. Αποτελεί "εργαλείο" της τεχνικής ανάλυσης

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΩΝ

Η μέση σταθμική τιμή των τελευταίων 10 λεπτών της συνεδρίασης. Είναι η τιμή που αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο του χρηματιστηρίου και με βάση την οποία γίνεται η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video