ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών και χρημάτων μεταξύ των επενδυτών από τις αγοραπωλησίες που έλαβαν χώρα στις συνεδριάσεις. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός το πολύ τριών ημερών από την ημέρα συναλλαγής.

ΕΛΔΕ

Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών. Η μοναδική τους αρμοδιότητα είναι να διαβιβάζουν τις εντολές των πελατών τους στις χρηματιστηριακές που συνεργάζονται.

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υπολογίζει τη ρευστότητα της μετοχής. Είναι σημαντικό μέγεθος διότι δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πουλήσει ή να αγοράσει μία μετοχή.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το τμήμα του Ισολογισμό όπου απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μία εταιρείας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑ και περιλαμβάνει την εκτενή παρουσίαση των όρων της έκδοσης και πλήρη περιγραφή της εκδότριας εταιρίας.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ (MARKET)

Εντολή πράξης της οποίας ο επενδυτής επιθυμεί την πραγματοποίηση σε οποιαδήποτε τιμή είναι διαθέσιμη στην αγορά.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΟΡΙΟ (LIMIT)

Εντολή πράξης στην οποία ο επενδυτής καθορίζει την τιμή που θέλει να πραγματοποιηθεί.

ΕΠΕΥ

Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΑ, διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών, φύλαξη τίτλων και αναδοχές εκδόσεων τίτλων.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο τιμών της μετοχής το οποίο ιστορικά έχει αποδειχθεί δύσκολο να διασπασθεί προς τα πάνω. Επίπεδο στήριξης είναι το επίπεδο τιμών, το οποίο ιστορικά έχει αποδειχθεί δύσκολο να διασπασθεί προς τα κάτω.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

Μία εισηγμένη στο Χ.Α μετοχή τίθεται υπό επιτήρηση από το ΔΣ του Χ.Α εφόσον η οικονομική της κατάσταση εμπνέει ανησυχίες. Οι υπό επιτήρηση μετοχές δεν διαπραγματεύονται όπως οι υπόλοιπες, αλλά περιοδικά, στη διάρκεια της συνεδρίασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ανεξάρτητη εποπτική αρχή, ελεγχόμενη από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του χρηματιστηρίου και άλλων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εμπιστευτικές πληροφορίες για εισηγμένες εταιρίες, των οποίων η χρήση για την αποκομιδή κερδών από χρηματιστηριακές πράξεις απαγορεύεται από τον νόμο.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επενδυτικό προϊόν που συνίσταται σε σύνολο χρημάτων επενδυόμενο κυρίως σε μετοχές. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας αγοράζοντας μετοχές της από το χρηματιστήριο.

ΕΤΕΣΕΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων είναι μία ανώνυμη εταιρεία. Διενεργεί την εκκαθάριση συναλλαγών στην αγορά παραγώγων. Οργανόγραμμα ΕΤΕΣΕΠ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α & B (MARKET MAKER ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β)

Ο τύπου Α (μέλος του ΧΠΑ) μπορεί να συναλλάσσεται για λογαριασμό του, ενώ μπορεί να του ζητηθεί να παίξει το ρόλο του market maker τύπου Β. Ο τύπου Β (μέλος του ΧΠΑ), υποχρεούται να δίνει συνεχώς τιμές αγοράς- πώλησης στο συγκεκριμένο συμβόλαιο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video