ΓΛΩΣΣΑΡΙ Όλοι οι Όροι

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επενδυτικό προϊόν που αποτελείται από ένα σύνολο χρημάτων επενδυόμενο ανάλογα με τον τύπο του αμοιβαίου σε μετοχές, ομόλογα, και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχές των οποίων οι διακυμάνσεις είναι μικρότερες από αυτές του συνόλου της αγοράς.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χρηματοοικονομικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διάθεση νέων μετοχών μίας εταιρίας στο επενδυτικό κοινό.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η διακοπή της διαπραγμάτευσης μίας μετοχής στο Χ.Α. Μπορεί μεταξύ άλλων να συμβεί διότι η οικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας δεν είναι καλή.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)

Τεχνική μείωσης του κινδύνου από την θέση ενός επενδυτή στην υποκείμενη αγορά, συνήθως μέσω της χρήσης παράγωγων προϊόντων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA)

Η σχέση του EBITDA προς το σύνολο του ενεργητικού όπως αυτά παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις. Αποτελεί ένδειξη του πόσο αποδοτικά επενδύεται το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρίας, και όχι μόνο εκείνα που ανήκουν στους μετόχους.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE)

Η σχέση των καθαρών κερδών προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Αποτελεί ένδειξη του πόσο αποδοτικά επενδύονται τα κεφάλαια των μετόχων μέσω της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Θυγατρική του Χρηματιστηρίου που επιβλέπει την εκκαθάριση των πράξεων. To site του Κεντρικού Αποθετηρίου

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η χρήση μεθόδων για τον υπολογισμό της θεωρητικής αξίας της εταιρίας με βάση παραδοχές για την μελλοντική κερδοφορία της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ

Κωδικός αριθμός που μαζί με το λογαριασμό αξιών χαρακτηρίζει τον κάθε επενδυτή στο ΣΑΤ. Αίτηση ανοίγματος μερίδας

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιαδήποτε πράξη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λογαριασμού του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με καταβολή μετρητών, είτε με διανομή δωρεάν μετοχών.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video