logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Το trading όταν αλλάζει η τάση

Η στρατηγική της «αντεπίθεσης» μέσω τεσσάρων δεικτών.

Το trading όταν αλλάζει η τάση

Η αντιμετώπιση οποιασδήποτε μετακίνησης της αγοράς μοιάζει με δύσκολη δουλειά. Η κερδοφόρα αντιμετώπιση αυτών των μετακινήσεων αποτελεί σχεδόν ουτοπία. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια στρατηγική που επιχειρεί να κάνει πράξη αυτή την ιδέα, χωρίς να εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο το λογαριασμό σας.

 » Πρώτα θα αναλύσουμε τα συστατικά αυτής της στρατηγικής και στη συνέχεια θα εξετάσουμε κάποιες ενδεικτικές συναλλαγές. Η στρατηγική της αντεπίθεσης είναι μια στρατηγική εύρους, το οποίο σημαίνει ότι δεν θέλουμε να ακολουθούμε την τάση, αλλά προσπαθούμε να κλείνουμε τις συναλλαγές μας όσο το δυνατόν συντομότερα με κάποιο κέρδος. Αυτή η ιδέα εκτέλεσης συναλλαγών είναι περισσότερο αποτελεσματική σε μικρότερα χρονικά διαστήματα – στα παραδείγματά μας χρησιμοποιείται το διάγραμμα των 5 λεπτών. Χρειαζόμαστε τους ακόλουθους τέσσερις δείκτες:

 
1.    Μέσης κατευθυντήριας ορμής (Average Directional - ADX) ως φίλτρο εύρους για είσοδο

2.    Ζώνες Bollinger * για το στοχευόμενο κέρδος (κατοχύρωση κέρδους)

3.    Ζώνες Bollinger για είσοδο

4.    ADX ως φίλτρο για την μετέπειτα αγορά

 
Φίλτρο εύρους

Καθώς η στρατηγική μας θέλει να «αντιτεθεί» στις μετακινήσεις, πρέπει να τοποθετηθούμε ενάντια σε μια μετακίνηση και κατά συνέπεια χρειαζόμαστε φάσεις της αγοράς χωρίς τάση. Ως φίλτρα εισόδου χρησιμοποιούμε δύο δείκτες Μέσης Κατευθυντήριας Ορμής (ADX). Ο πρώτος ADX πρέπει να έχει έναν αριθμό περιόδων μικρότερο του 20 και ο δεύτερος ADX πρέπει να έχει έναν αριθμό περιόδων άνω των 25 και κάτω των 35. Το επίπεδο είναι μεταξύ 15 και 20.

 

Στο κάτω μέρος του διαγράμματος 1, ο ADX 1 έχει την περίοδο 18 και γαλάζιο χρώμα. Ο ADX 2, από την άλλη, έχει σκούρο μπλε χρώμα και την περίοδο 29. Οι τιμές + DI και -DI παραβλέπονται. Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στις κύριες γραμμές, άρα στην ισχύ της τάσης. Όλες οι μακροχρόνιες μετακινήσεις προς μία κατεύθυνση οδηγούν σε απώλειες. Μια τιμή του ADX 2 που είναι κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο και, την ίδια στιγμή, χαμηλότερη της τιμής του ADX 1 υποδεικνύει ένα χαλαρό πλάνο τάσης.

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή δεν μετακινείται προς μια κατεύθυνση, αλλά ποικίλλει σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών. Το «ορισμένο επίπεδο» μπορεί να ποικίλει μεταξύ 15 και 20 και είναι διαφορετικό για κάθε εργαλείο εκτέλεσης συναλλαγών. Το κατάλληλο επίπεδο βρίσκεται χρησιμοποιώντας συναλλαγές επί χάρτου, με προσομοίωση της στρατηγικής με διαφορετικά όρια για το αντίστοιχο εργαλείο εκτέλεσης συναλλαγών. Στο διάγραμμα 1, το κατώτατο όριο έχει οριστεί σε 17. Φαίνεται ότι η τιμή κινείται πλαγίως όταν η τιμή του ADX 2 είναι κάτω από το επίπεδο των 17 και κάτω από την τιμή του ADX 1 (σημείο 2). Φάσεις της αγοράς με υψηλότερες ή/και αυξανόμενες φάσεις ADX υποδεικνύουν μακροχρόνιες μετακινήσεις και, επομένως, αγνοούνται (σημεία 1 και 3). Το φίλτρο εύρους δίνει το πράσινο φως εφόσον πληρούνται τα εξής δύο κριτήρια:

 
1.    Ο ADX 1 είναι μεγαλύτερος του ADX 2.

2.    Ο ADX 2 είναι μικρότερος από 17.

 
Είσοδος 

Για να ξεκινήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις ζώνες Bollinger (BB). Η περίοδος των ΒΒ ορίστηκε σε 30. Αυτός ο δείκτης διαμορφώνει με τις δύο γραμμές την πλάγια φάση μας. Για είσοδο ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

•      Αγορά: Η τιμή πέφτει κάτω από τη χαμηλότερη ζώνη (συναλλαγή 2 στο διάγραμμα 2)

•      Πώληση: Η τιμή υπερβαίνει την ανώτερη ζώνη (συναλλαγές 1 και 3 στο διάγραμμα 2)

 

Αγοράζουμε όταν είμαστε στη χαμηλότερη περιοχή μιας πλάγιας τάσης και πουλάμε όταν είμαστε στην ανώτερη περιοχή. Έτσι υποθέτουμε ότι η τιμή θα ασκήσει μια ημιτονοειδή μετακίνηση όταν η τιμή θα βρίσκεται σε μια φάση χωρίς τάση. Η παράμετρος «απόκλισης» είναι υπεύθυνη για το μέγεθος του εύρους που διαμορφώνεται από τον δείκτη BB. Όσο υψηλότερη η απόκλιση, τόσο λιγότερες συναλλαγές θα εκτελεστούν καθώς η τιμή σπάνια αγγίζει τις δύο ζώνες, και το αντίστροφο.  Στην περίπτωσή μας, η απόκλιση είναι 2,4.

 
Έξοδος

Οι συναλλαγές γίνονται χωρίς stop-loss επειδή η συχνότητα των συναλλαγών στο διάγραμμα των 5 λεπτών είναι πολύ υψηλή, έτσι ώστε οι συναλλαγές να ολοκληρώνονται με την επίτευξη κατοχύρωσης κέρδους ή κλείνουν από ένα μεταγενέστερο αντίθετο-σήμα.

 
Κατοχύρωση κέρδους

Μια κατοχύρωση κέρδους με τη μορφή κάποιων pips θα ήταν αναποτελεσματική, διότι το εύρος του φάσματος από συναλλαγή σε συναλλαγή είναι διαφορετικό και εξαρτάται από τη ζώνη Bollinger για την είσοδο (ονομάζεται BB_EN). Άρα χρειαζόμαστε μια κατοχύρωση κέρδους, η οποία να προσαρμόζεται στο εύρος της τρέχουσας πλάγιας φάσης – και πάλι Ζώνες Bollinger (BB_TP). Οι BB_TP έχουν την ίδια περίοδο με τις BB_EN, αλλά διαφορετική απόκλιση. Συνιστάται ο καθορισμός ελαφρώς μεγαλύτερης απόκλισης των BB_TP σε σχέση με την απόκλιση των BB_EN. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το κέρδος μιας μέσης συναλλαγής. Οι συναλλαγές 1 και 3 στο διάγραμμα 2 έκλεισαν λόγω κατοχύρωσης κέρδους.

 Αντίθετο σήμα

Ένα αντίθετο σήμα δημιουργείται όταν πληρούνται τα κριτήρια του φίλτρου και η πορεία τείνει πάνω ή κάτω από τις Ζώνες Bollinger. Η παραγωγή σήματος παρουσιάζεται μερικές φορές πιο συχνά από ό,τι θα θέλατε, έτσι ώστε να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν μεγάλες μετακινήσεις ενάντια στην κατεύθυνση των θέσεών μας (αγορά ή πώληση). Η δεύτερη συναλλαγή στο διάγραμμα 2 έκλεισε από ένα αντίθετο-σήμα.

 Post purchase αγορά

Η Post purchase αγορά πραγματοποιείται βάσει αυστηρών κανόνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια σταθερή απόσταση που έχει οριστεί στις αξιολογήσεις της στρατηγικής σε πέντε pip. Μεταξύ των επενδυτών, η Post purchase αγορά έχει κακή φήμη, επειδή αυξάνει το ρίσκο. Το ρίσκο, ωστόσο, αυξάνεται μόνο από τυφλές Post purchase αγορές. Ωστόσο, η στρατηγική της αντεπίθεσης εφαρμόζει ένα φίλτρο, έτσι ώστε οι θέσεις της Post purchase αγοράς να μπορούν να ανοιχτούν μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό οδηγεί σε ένα σύστημα Post purchase αγοράς με λιγότερο ρίσκο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση πιθανότητα επιτυχίας μιας συναλλαγής είναι περίπου 69 τοις εκατό (δείτε στο διάγραμμα 3 «θέσεις πώλησης (με κέρδος)» και «θέσεις αγοράς (με κέρδος)»).

 

Η πιθανότητα κέρδους μιας θέσης που αγοράστηκε αργότερα σε χαμηλότερη τιμή είναι ακόμη υψηλότερη. Ο ADX χρησιμοποιείται ως φίλτρο για την Post purchase αγορά. Η περίοδος σε αυτό το παράδειγμα ορίστηκε σε 50. Σε αυτόν τον δείκτη δε μετράει η ισχύς της τάσης αλλά η γραμμή + DI και -DI. Πρόσθετες θέσεις ανοίγουν όταν το φίλτρο ADX ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες.

 Long-post-purchases

• + DI: Τρεις τρέχουσες τιμές σε άνοδο

• -DI: τρεις τρέχουσες τιμές σε πτώση

Short-post-purchases

• + DI: τρεις τρέχουσες τιμές σε πτώση

• -DI: τρεις τρέχουσες τιμές σε άνοδο

Αυτή η συνθήκη διασφαλίζει ότι οι θέσεις ανοίγουν μόνο όταν η τιμή έχει αναπτυχθεί προς όφελος της πρώτης μας θέσης. Το ρίσκο και το μέγεθος απωλειών μειώνονται συνεπώς σημαντικά. Η απόδοση της στρατηγικής παραμένει στην πράσινη ζώνη ακόμη και χωρίς το σύστημα της Post purchase αγοράς. Στη στρατηγική της αντεπίθεσης χωρίς το σύστημα της Post purchase αγοράς, η αναλογία του κέρδους και του μεγέθους απωλειών είναι κάπως χαμηλότερη - αυτό σημαίνει ότι η Post purchase αγορά είναι μακροπρόθεσμα κερδοφόρα.

 Αξιολόγηση της στρατηγικής

Στο διάγραμμα 3 μπορείτε να δείτε μια έκθεση σχετικά με την απόδοση της στρατηγικής μας για το 2015. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος αντιπροσωπεύεται από την ακόλουθη σχέση: Profit/Draw-down: 8718,20 / 2744,46 = 3,18. Αυτό σημαίνει ότι ρισκάρουμε μόλις ένα ευρώ για κάθε 3,18 ευρώ που λαμβάνουμε. Αυτή η αναλογία είναι μεγαλύτερη από 1 και συνεπώς αξιολογείται ως θετική. Ο αριθμός των κερδισμένων συναλλαγών είναι περίπου 69 τοις εκατό, που σημαίνει ότι η στρατηγική της αντεπίθεσης παράγει, ως επί το πλείστον, κερδοφόρα σήματα.

Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει την καμπύλη κεφαλαίου για το 2015. Το αποτέλεσμα φαίνεται πολύ καλό αν σκεφτεί κανείς ότι η στρατηγική είχε σταθερό μέγεθος θέσης (0.1 Lot). Το κέρδος ανέρχεται σε 8718,20 ευρώ - έτσι, έχουμε κέρδος σχεδόν 87 τοις εκατό για ρίσκο 16,88 τοις εκατό.

 
Συμπέρασμα

Τέλος, μας ενδιαφέρει εάν η στρατηγική είναι αποτελεσματική σε μακροπρόθεσμη βάση. Επειδή δεν κερδίζουμε τίποτα αν η στρατηγική αποδίδει μόνο για έναν χρόνο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ζημιογόνα.

Στο διάγραμμα 5 βλέπουμε την καμπύλη κεφαλαίου της στρατηγικής της αντεπίθεσης από το 2001 έως το 2015. Ο αριθμός των συναλλαγών (περίπου 33.000) τονίζει την υψηλή συχνότητα συναλλαγών. Βλέπετε ότι το κεφάλαιο αυξήθηκε από 10.000 σε 50.000 ευρώ με σταθερό μέγεθος θέσης (0.1 Lot). Το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική είναι κατά μέσο όρο κερδοφόρα από το 2001 υποδεικνύει την καθολική συμπεριφορά της αγοράς σε μικρότερες μονάδες χρόνου (ένα έως 15 λεπτά) και την κερδοφόρα εκμετάλλευση αυτών των συμπεριφορών. « 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video