logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Πώς να αναγνωρίσετε το τέλος μιας τάσης

Ο εντοπισμός σημάτων της αγοράς που μπορεί να υποδεικνύουν μια επερχόμενη αντιστροφή. Τι είναι οι... κινητές ημέρες.

Πώς να αναγνωρίσετε το τέλος μιας τάσης

Το παρόν άρθρο δείχνει πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε το τέλος μιας τάσης ώστε να αποφύγετε να ξανακάνετε αχρείαστες αγορές.

Θα μάθετε πώς να ερμηνεύετε τα σήματα της αγοράς και να καθορίζετε τα ακριβή βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του προσωπικού σας επενδυτικού στιλ. Ο συντάκτης θέλει να σας προετοιμάσει για τον εντοπισμό σημάτων της αγοράς που μπορεί να υποδεικνύουν μια επερχόμενη αντιστροφή.

» Φανταστείτε το εξής: Μια µετοχή διαµορφώνει υψηλότερα υψηλά σε διάστηµα εβδοµάδων και προσελκύει περισσότερους αγοραστές. Σκέφτεστε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε τα χρήµατα που έχετε κερδίσει µε κόπο πάνω σε αυτή την επιβεβαιωµένη τάση. Εξάλλου, γνωρίζετε τους µηχανισµούς της αγοράς και τους κανόνες. Ψάχνετε για σηµεία εισόδου στο διάγραµµα της µετοχής και τελικά αγοράζετε – αλλά, δυστυχώς, αγοράζετε όταν η τάση βρίσκεται στο τέλος της. Βλέπετε µόνο ένα σύντοµο ξέσπασµα του διαγράµµατος µε ένα πράσινο συν στο λογαριασµό σας, αλλά στη συνέχεια εισέρχεται στην κόκκινη περιοχή. Οι ερωτήσεις που πλέον κάνετε στον εαυτό σας είναι ποικίλες και περιστρέφονται γύρω από την προφανώς λανθασµένη είσοδό σας. «Οι µηχανισµοί της αγοράς δε λειτουργούν», αυτή είναι η µοναδική σας σκέψη. Και η αναζήτηση της µαγικής συνταγής συνεχίζεται.


Κινητές ηµέρες - τι είναι αυτές; 

Καταρχήν, οι κινητές ηµέρες είναι ανεξάρτητες από την αγορά. Η παρατήρηση και οι αντιδράσεις του διαγράµµατος κατά τις κινητές ηµέρες µπορούν να βρεθούν παντού. Οι κινητές ηµέρες αποτελούν τα πρώτα σήµατα για το τέλος µιας µακράς, επιβεβαιωµένης επενδυτικής δραστηριότητας και της απόσυρσης ισχυρών συµµετεχόντων από την αγορά - σε στιγµή που η τάση ισχύει ακόµα. Εάν ούτε οι µικρότεροι συµµετέχοντες της αγοράς αγοράσουν (θέση αγοράς), η τάση της αγοράς θα επιβραδυνθεί έως ότου αντιστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση πώλησης.

Αυτή η οπτική είναι πολύ σηµαντική όσον αφορά την παρουσίαση της σύνδεσης µεταξύ των µηχανισµών της αγοράς και των κινητών ηµερών. Ο συντάκτης είναι της άποψης ότι οι µηχανισµοί της αγοράς πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µια ολιστική οπτική, καθώς δεν πρόκειται απλά για µια καθαρά τεχνική ανάλυση σε συνδυασµό µε τα σχετικά µοτίβα µετακίνησης και διόρθωσης.

Μπορείτε να το συγκρίνετε µε το µάρκετινγκ: Εάν ήσασταν επαγγελµατίας του µάρκετινγκ και θέλατε να προωθήσετε ένα νέο προϊόν, θα ρωτούσατε τους καταναλωτές για την άποψή τους σχετικά µε το προϊόν. Επιπλέον, θα πραγµατοποιούσατε έναν έλεγχο της αγοράς για πιθανούς ανταγωνιστές και θα αναπτύσσατε ένα ανταγωνιστικότερο προϊόν. Η ολιστική προσέγγιση είναι παρόµοια, το ερώτηµα είναι το εξής: Τι κάνουν οι υπόλοιποι συµµετέχοντες της αγοράς και πώς µπορούµε να αποκτήσουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα;


Ορισµός τάσης

Υπό το πρίσµα των µηχανισµών της αγοράς (εκτέλεση συναλλαγών 1-2-3), µια τάση διαµορφώνεται εάν, για παράδειγµα, επιβεβαιωθεί το ξέσπασµα του σηµείου 2. Μετράτε τα σηµεία από την αρχή της µετακίνησης (1), το πρώτο υψηλό (2) και τη διόρθωση (3). Μετά από τη διόρθωση, η αγορά θα πρέπει να επιστρέψει στη κίνησή της στην κατεύθυνση της τάσης και το υψηλό θα πρέπει να ξεπεραστεί και να δηµιουργηθεί ένα νέο σηµείο (2). Αυτός ο ορισµός της τάσης ισχύει από τη στιγµή που: α) είτε δεν σηµειωθούν επιπλέον υψηλά σε µια ανοδική τάση, β) είτε διαµορφωθεί µια αντίθετη τάση.


Η δυσκολία µιας καθιερωµένης µακροπρόθεσµης τάσης είναι το πρόδηλό της. Κάθε συµµετέχων της αγοράς µπορεί να δει αυτές τις τάσεις. Το διάγραµµα 1 δείχνει ένα παράδειγµα µιας διαµορφωµένης ιδανικής τάσης. Υψηλότερα χαµηλά ακολουθούν υψηλότερα υψηλά στην αγορά.

Οι αρχάριοι επενδυτές αρέσκονται ιδιαίτερα στο να επιλέγουν τέτοιες µακροπρόθεσµες τάσεις. Η λογική τους είναι η εξής: Εάν η τάση επιβεβαιώθηκε αρκετές φορές, γιατί να αντιστραφεί τώρα; Επιπλέον, αυτός ο τρόπος ανάγνωσης των διαγραµµάτων προσφέρει µια ορισµένη ασφάλεια υπό την έννοια της λογικής: «Κάτι που ισχύει για µακρά περίοδο, µπορεί να επεκταθεί επ’ αόριστο». 

Ολιστική προσέγγιση – πάντα υπάρχουν συµµετέχοντες της αγοράς που εισήλθαν στην αγορά πριν από εσάς

Ας επιστρέψουµε στους συµµετέχοντες της αγοράς και την ολιστική οπτική τους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ποιοί είναι αυτοί που θέλουν ακόµα να αγοράσουν σε µια προ πολλού διαµορφωµένη τάση; Δε σας ενδιαφέρει ποιοι είναι, αρκεί να είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν κάποιοι που αγοράζουν µετά από εσάς. Αλλά πώς µπορείτε να είστε βέβαιοι; Αντ’ αυτού, προσπαθήστε να βαδίσετε την άλλη οδό και πείτε στον εαυτό σας ότι πάντα υπάρχουν συµµετέχοντες της αγοράς που εισήλθαν στην αγορά πριν από εσάς.

Ποιες σκέψεις κάνουν οι συµµετέχοντες της αγοράς, οι οποίοι έχουν ήδη συµµετάσχει σε µια ανοδική αγορά για αρκετό διάστηµα κι έχουν ήδη αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη;

Μια σκέψη µπορεί να είναι να κατοχυρώσουν τα κέρδη και να κλείσουν τις θέσεις τους. Αυτή είναι µια απλή σκέψη, αλλά η πραγµατοποίησή της δεν είναι τόσο εύκολη. Οι ισχυροί συµµετέχοντες της αγοράς έχουν γενικά θέσεις που δεν µπορούν να κλείσουν µε τη µία, δίχως να µετατοπίσουν ολόκληρη την αγορά προς ζηµία τους. Αυτό ισχύει τόσο για τις µετοχές, όσο και για τους δείκτες ή τα εµπορεύµατα. Εποµένως, οι συµµετέχοντες της αγοράς στοχεύουν σε ένα αθόρυβο κλείσιµο της θέσης τους και στην κατοχύρωση των κερδών. Γενικά, αυτό συµβαίνει στο σταδιακό κλείσιµο θέσεων πώλησης.

Τι συµβαίνει στην αγορά;

Κατά τη ρευστοποίηση των θέσεων στην αγορά, κάθε αγοραστής έρχεται αντιµέτωπος µε έναν πωλητή και κάθε πωλητής έρχεται αντιµέτωπος µε έναν αγοραστή. Αυτό σηµαίνει το εξής: Εάν ένας ισχυρός συµµετέχων της αγοράς έκλεινε τη θέση του συνολικά, θα πληµµύριζε την αγορά µε τις δικές του εντολές πώλησης. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί αγοραστές στην αγορά, η αγορά θα καταρρεύσει. Αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό για τον πωλητή, επειδή δεν µπορεί να πουλήσει τη θέση του στην καλύτερη τιµή της αγοράς - επειδή η τιµή έχει µειωθεί αντιδρώντας στην δική του πώληση. Εποµένως, πουλάει µόνο µέρος της θέσης του σε µια µέση τιµή µέχρις ότου πουληθεί ολόκληρη η θέση.

 
Αυξανόµενος όγκος - αλλά καθόλου νέα υψηλά στην αγορά;

Η αγορά, στο σύνολό της, αντιλαµβάνεται αυτή τη ρευστοποίηση µερικώς. Η τιµή µπορεί να µειωθεί λίγο, λόγω των πωλήσεων. Ωστόσο, ο προσεκτικός επενδυτής αναγνωρίζει ανάλογες κινήσεις ισχυρών συµµετεχόντων της αγοράς. Ο αυξανόµενος όγκος, σε συνδυασµό µε την απουσία νέων υψηλών από την αγορά, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι έχουν κλείσει µεγάλες θέσεις. Το διάγραµµα 2 δείχνει την απουσία των υψηλών καθώς και τις αιχµές του όγκου. Ο προστιθέµενος δείκτης στο υποκείµενο διάγραµµα δείχνει τον συναλλασσόµενο όγκο. Παρακαλώ, συγκρίνετε τον όγκο των τελευταίων πέντε ηµερών και θα αναγνωρίσετε την αιχµή των συναλλαγών - αλλά δε συνοδεύεται από υψηλότερα υψηλά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είστε προσεκτικοί! Υπό το πρίσµα των µηχανισµών της αγοράς, η ανοδική τάση ισχύει ακόµη και προσελκύει επιπλέον αγοραστές. Δεν είδαν το πρώτο σήµα προειδοποίησης στην αγορά ή δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν συµµετέχοντες της αγοράς που εισήλθαν στην αγορά πολύ πριν από αυτούς. Και πάλι θα υπάρξουν τοπικές αιχµές όγκου χωρίς την εµφάνιση νέων υψηλών στο διάγραµµα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου ο ισχυρός συµµετέχων της αγοράς κλείσει τη θέση του εντελώς. Σε αυτό το σηµείο, ακόµη και ο άπειρος επενδυτής αναγνωρίζει την πιθανή αντιστροφή. Τώρα, είναι η ύστατη στιγµή για να προστατευθεί η θέση αγοράς του καθενός µεταφέροντας, για παράδειγµα, το stop στο τελευταίο χαµηλό.Συµπέρασµα

Οι τάσεις εµµένουν έως ότου αναπτυχθεί µια αντίθετη τάση ή υποδειχθεί µια αντιστροφή. Οι κινητές ηµέρες χαρακτηρίζονται από αυξανόµενο όγκο σε σχέση µε την προηγούµενη ηµέρα και από την απουσία νέων υψηλών. Κατά συνέπεια, παράγεται υψηλός όγκος, αλλά η τιµή δεν σηµειώνει νέα υψηλά, επειδή οι θέσεις κλείνουν αντί να ανοίγουν.

Ο συνδυασµός της εξέτασης της αγοράς από την οπτική άλλων συµµετεχόντων της αγοράς και ο συνυπολογισµός του όγκου συναλλαγών και της τεχνικής διαχείρισης των τάσεων, σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τα πρώτα σήµατα προειδοποίησης της αγοράς και να προσαρµόσετε τη δική σας υφιστάµενη θέση καλύτερα και ταχύτερα. Η ολιστική προσέγγιση µπορεί να εφαρµοστεί µε τον ίδιο τρόπο στις µετοχές, τους δείκτες ή τα εµπορεύµατα. «

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video