logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς ως χρήσιμο φίλτρο εκτέλεσης συναλλαγών

Χρησιμοποιήστε την ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών σας Η αρχή της ανάλυσης συσχετισμὠν της αγοράς βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων κύριων ομάδων κεφαλαιακών αγαθών: ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα και συναλλάγματα.

Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς ως χρήσιμο φίλτρο εκτέλεσης  συναλλαγών

Διαβάζοντας τη «γλώσσα των αγορών», το μοντέλο της ανάλυσης συσχετισμὠν παρέχει μια κατάλληλη αναλυτική βάση για την εκτέλεση αποτελεσματικών συναλλαγών. Εκτός από μια εισαγωγή στην «ανάλυση συσχετισμὠν», το παρόν άρθρο προσφέρει συγκεκριμένες εφαρμογές εκτέλεσης συναλλαγών και τρόπους βελτιστοποίησης υφιστάμενων στρατηγικών. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς ως λογικού φίλτρου εκτέλεσης συναλλαγών θα παρουσιαστούν με βάση τη στρατηγική «διασταύρωσης».

 

» Ι. Εισαγωγή στην ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς
Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς έχει να κάνει όλο κι όλο με τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων στις χρηματαγορές. Οι αγορές ομολόγων, μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων είναι αλληλένδετες. Εάν μια από αυτές τις αγορές βρίσκεται σε ανοδική τάση, αυτό θα ασκήσει επίδραση σε όλες τις άλλες αγορές. Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς βοηθά τον επενδυτή να διεισδύσει σε αυτές ακριβώς τις ροές κεφαλαίων.
Η προσέγγιση πολλαπλών αγορών που παρουσιάζεται παρακάτω καθιστά δυνατή την αναγνώριση υποεκτιμήσεων και υπερεκτιμήσεων, παρέχοντας πληροφορίες για την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς. Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι αναπτύξεις των χρηματαγορών επαναλαμβάνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Είναι αυτές ακριβώς οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στις οποίες βασίζεται η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς. Εκείνοι που καταλαβαίνουν τη γλώσσα των αγορών θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της μελλοντικής κατεύθυνσης των κεφαλαιακών ροών της αγοράς. 


Συνδυάζοντας την ανάλυση συσχετισμὠν με τους κύκλους της αγοράς και της οικονομίας
Η οικονομία αναπτύσσεται με μια κυκλική ακολουθία ανάπτυξης και υφέσεων. Αυτή η σταθερή μεταβολή καλείται οικονομικός κύκλος. Μπορεί να εναρμονιστεί τέλεια με το μοντέλο της ανάλυσης συσχετισμὠν. Ο κύκλος της αγοράς που είναι σχετικός με τους επενδυτές προηγείται του οικονομικού κύκλου καθώς στο χρηματιστήριο συναλλάσσεται το μέλλον. Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει την εξιδανικευμένη απόδοση του κύκλου της αγοράς με τα υψηλά και τα χαμηλά σημεία του χρηματιστηρίου.

Ο κύκλος του χρηματιστηρίου είναι προάγγελος των υψηλών και των χαμηλών
Ο κύκλος της αγοράς μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορα στάδια, στα οποία λαμβάνει χώρα η αλλαγή των θεμελιωδών παραμέτρων και η εμφάνιση νέων κατευθύνσεων των τάσεων. Στους σημαντικούς παράγοντες αυτής της αλληλεπίδρασης περιλαμβάνονται οι εξελίξεις επί των επιτοκίων, οι τάσεις των συναλλαγμάτων, το επίπεδο απόδοσης των ομολόγων και οι πληθωριστικές τάσεις. Αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, το εύφορο έδαφος για οποιεσδήποτε εξελίξεις εμφανίζονται στις χρηματαγορές και απεικονίζονται στα διαγράμματα τιμών. Η εμφάνιση και η διαδοχή διακριτών υψηλών και χαμηλών στα διαγράμματα τιμών των αγορών ομολόγων, μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων προσφέρουν στον αναλυτή της αγοράς δυνατότητες προσανατολισμού και πρόβλεψης.

 Χρησιμοποίηση της ανάλυσης συσχετισμὠν για τον καθορισμό τάσεων
Η απόδοση που υποδεικνύεται στα διαγράμματα τιμών θα σας δώσει μια ακριβή εικόνα της τρέχουσας δράσης στην αγορά. Κάθε τάση, κάθε υψηλό και κάθε χαμηλό συμπεριλαμβάνονται στο ιστορικό των τιμών. Άρα, η ανάλυση της ανάπτυξης των τιμών παρέχει άμεση πληροφόρηση για την τρέχουσα φάση της αγοράς, προσφέροντας μια ένδειξη της πλέον πιθανής ανάπτυξης. Η μελέτη διάφορων χρονικών επιπέδων παρέχει μια καλύτερη επισκόπηση. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι ιδανικό για τη γενική, δηλαδή τη μακροπρόθεσμη, εικόνα της αγοράς. Εάν εστιάσουμε στο ημερήσιο διάγραμμα, θα αποκαλυφθεί η μεσοπρόθεσμη συμπεριφορά της τάσης. Τώρα, η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς συνδέει άμεσα δύο αγορές μεταξύ τους και από τη μελέτη μίας μόνο αγοράς προχωράει στην μελέτη πολλαπλών αγορών. Από το ιστορικό των τιμών των δυο αγορών μπορεί να υπολογιστεί ένα πηλίκο και από αυτό μπορεί να προκύψει μια γραμμή σήματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη γραμμή σήματος αυτού του δείκτη ανάλυσης συσχετισμὠν θα σας προσφέρουν ένα σαφές πλεονέκτημα στην εκτέλεση επικερδών συναλλαγών.

Ένας δείκτης βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της δράσης της αγοράς

Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς χρησιμοποιεί τη γραμμή σημάτων ενός πηλίκου δύο προς σύγκριση αγορών. Με αυτό τον τρόπο, μια αγορά διαιρείται με την αγορά σύγκρισης. Η κατεύθυνση αυτού του δείκτη δείχνει ποια αγορά «αγοράζεται» αυτήν την περίοδο και ποια «πωλείται». Η τεχνική ανάλυση της γραμμής σημάτων αυτού του δείκτη αποκαλύπτει κρίσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά της τάσης. 

 

Ένας εκτεταμένος δείκτης ανάλυσης συσχετισμὠν
Θα προσθέσουμε το δείκτη σχετικής ισχύος (Relative Strength Index - RSI) σε αυτόν τον κλασικό υπολογισμό του πηλίκου, το οποίο μας δίνει έναν εκτεταμένο δείκτη. Ο δείκτης RSI είναι ένας κλασικός ταλαντωτής και εφαρμόζεται στη γραμμή σημάτων. Η ρύθμιση της περιόδου του RSI αφήνεται στις 14 περιόδους. Η νέα γραμμή σημάτων θα ταλαντευτεί τώρα σε μια βάση μεταξύ του 0 και του 100, προσφέροντας πρόσθετες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για προβλέψεις. Το κύριο μέλημα του αναλυτή θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός υπερεκτιμημένων και υποεκτιμημένων επιπέδων τιμών. Στην ακόλουθη παράγραφο θα αναλύσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτήν την εκτεταμένη γραμμή σημάτων λεπτομερέστερα και θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με βάση τις αγορές μετοχών και εμπορευμάτων.

ΙΙ. Η εφαρμογή της ανάλυσης συσχετισμὠν της αγοράς
Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει την απόδοση του DAX ως εβδομαδιαίο διάγραμμα. Ο δείκτης συγκρίθηκε με την αγορά ομολόγων ως προς τη σχέση τους μεταξύ των αγορών. Στο χαμηλότερο μέρος της γραφικής παράστασης μπορείτε να δείτε τη μακροπρόθεσμη ένδειξη της ανάλυσης συσχετισμὠν με την «εκτεταμένη» γραμμή σημάτων. Αυτή η γραμμή σημάτων στα πλαίσια της αγοράς αντιστοιχεί στον RSI του πηλίκου που αποτελείται από τα δεδομένα τιμών του DAX διαιρεμένα με το ΣΜΕ Bund. Το ιστορικό των τιμών του ΣΜΕ Bund ήταν οπτικά κρυμμένο για να εξασφαλιστεί σαφήνεια. Η κατεύθυνση της γραμμής σημάτων που υπολογίζεται αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών της αγοράς. Δεδομένου ότι τώρα εργαζόμαστε με έναν ταλαντωτή, θα κοιτάξουμε τα ακραία εύρη του δείκτη. Οι ενδιαφέρουσες φάσεις για διακριτά υψηλά (κόκκινα βέλη) και χαμηλά της αγοράς (μπλε βέλη) τονίστηκαν στο γράφημα. Τα ακραία εύρη αλλά και οι απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση υποδεικνύουν πιθανές διακυμάνσεις στην αγορά και επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αντιστροφή των τάσεων σε κάποιο βαθμό στο μέλλον. Τα ακραία εύρη μπορούν να καθοριστούν με την περιγραφή τους ως «υπεραγορασμένα» σε τιμές επάνω από τις 65 μονάδες και ως «υπερπουλημένα» σε τιμές κάτω από τις 45 μονάδες. Στο γράφημα, αυτά τα ακραία εύρη έχουν τονιστεί με χρώμα. Οι ορισμοί αυτών των ακραίων ευρών ποικίλλουν από αγορά σε αγορά αλλά το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο: Σε υπερπουλημένες αγορές, για έναν επενδυτή θα έχει ενδιαφέρον να δώσει προσοχή στο σχηματισμό των κατώτατων σημείων και στα επίπεδα στήριξης. Θα υπάρχει πιθανότητα υψηλότερων κερδών εάν ψάχνετε για μια είσοδο στην αγορά. Σε υπεραγορασμένες αγορές η κατοχύρωση κερδών έχει νόημα. Η διατήρηση της εναρμόνισης με την κυρίαρχη τάση σε τέτοιες φάσεις είναι όλο και πιο ριψοκίνδυνη υπό το φόβο ενδεχόμενων απότομων πτώσεων των τιμών. Σε υπεραγορασμένα εύρη, οι συμμετέχοντες της αγοράς τείνουν να συμμετέχουν σε αυξανόμενη κατοχύρωση κερδών από τη στιγμή που σπάνε οι τάσεις τεχνικών διαγραμμάτων. Η σχεδίαση διαγραμμάτων προσφέρει επιπλέον συμπληρωματικές ενδείξεις για το χρήστη. Εκτός από την τεχνική ανάλυση, τα δεδομένα COT, οι έρευνες ψυχολογίας και τα κυκλικά μοτίβα συμβάλουν σημαντικά σε μια εκτενέστερη γενική εικόνα της αγοράς.

Η ψυχολογία της αγοράς στο λογικό μοντέλο της ανάλυσης συσχετισμὠν
Συνεπώς, ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων των τάσεων βάσει της κατεύθυνσης της γραμμής σημάτων και των συνθηκών της αγοράς βάσει της δυναμικής, είναι εφικτός. Οι γραμμές τάσης, τα κανάλια τάσης και τα διακριτά επίπεδα στο διάγραμμα τιμών παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τον επενδυτή. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη γραμμή σημάτων, ο αναλυτής της αγοράς μπορεί να λάβει πρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εκτός από μια καθαρά λογική ανάλυση, οι συναλλαγές σας πρέπει παράλληλα να υπακούουν και στους βασικούς κανόνες της ψυχολογίας της αγοράς. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, η εφαρμογή της ανάλυσης συσχετισμὠν της αγοράς σάς επιτρέπει να κάνετε μια καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά. Στα προαναφερθέντα ακραία εύρη της ένδειξης από την ανάλυση συσχετισμὠν που παρουσιάστηκε, πέρα από τις αντιστροφές τάσεων, είναι πιθανές και οι υπερβολικές αντιδράσεις των συμμετεχόντων λόγω παρόρμησης. Ας εξετάσουμε τον κύκλο των αγορών έναν προς έναν. Μια ήρεμη φάση της αγοράς ακολουθείται από ένα ξέσπασμα και έπειτα ξεκινάει μια φάση τάσης. Ιδανικά, αυτές οι φάσεις τάσης εξελίσσονται σε επιταχυνόμενη μετακίνηση τάσης. Στο τέλος μιας τέτοιας συναισθηματικά καθοδηγούμενης φάσης αγοράς, υπάρχει συνήθως μια διόρθωση ή ακόμα και ένα κραχ. Η εκτεταμένη γραμμή σημάτων που παρουσιάζεται εδώ είναι προάγγελος αυτών των συνθηκών της αγοράς. Ο φόβος και η απληστία αποτελούν αντανακλάσεις ακραίας επιφυλακτικότητας ή αφθονίας στις αγορές. Η δυναμική της γραμμής σημάτων της ανάλυσης συσχετισμὠν που υπολογίζεται παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την αντίστοιχη φάση της αγοράς με τα ψυχολογικά δεδομένα να αποτελούν έναν ιδανικό τρόπο συμπλήρωσης των αναλύσεων. Το να γνωρίζετε πότε μια αγορά παρουσιάζει τάση για λογική ή παράλογη συμπεριφορά έχει μεγάλη αξία ως προς τη διαχείριση του ρίσκου. Μια προσεκτικότερη εξέταση της ανάλυσης συσχετισμὠν ευαισθητοποιεί το χρήστη, αποτρέποντάς τον από λανθασμένες εκτελέσεις συναλλαγών που οφείλονται στον ψυχολογικό παράγοντα. Επιπλέον, μια σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα για κέρδος προσφέρεται από το γεγονός ότι πλέον θα μπορεί ο επενδυτής να επωφεληθεί από τις συναισθηματικά καθοδηγούμενες αντιδράσεις άλλων επενδυτών.

Η σχέση της αγοράς συναλλαγών μεταξύ εμπορευμάτων και συναλλαγμάτων: Χρυσός έναντι δολαρίου ΗΠΑ
Ας ρίξουμε τώρα μια προσεκτικότερη ματιά σε ένα παράδειγμα από τον τομέα των εμπορευμάτων και ας συνδυάσουμε την ανάλυση συσχετισμὠν με τα προαναφερθέντα συμπεράσματα σχετικά με την ψυχολογία της αγοράς. Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο τομέας των εμπορευμάτων εξαρτάται από την ανάπτυξη του δολαρίου ΗΠΑ είναι γενικά γνωστοί. Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει την τιμή του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ σε εβδομαδιαία βάση και κάτω από αυτήν παρουσιάζεται η εκτεταμένη μακροπρόθεσμη ένδειξη της ανάλυσης συσχετισμὠν, η οποία χρησιμοποιήθηκε ήδη στο προηγούμενο παράδειγμα. Κι εδώ, όπως και στο παράδειγμα των ΣΜΕ DAX και Bund, αυτή η γραμμή σημάτων υπολογίζεται ως ο RSI ενός πηλίκου - σε αυτήν την περίπτωση, αποτελείται από την τιμή του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ διά της τιμής του συναλλαγματικού ζεύγους EUR/USD. Το ιστορικό της τιμής EUR/USD αποκρύπτεται για να εξασφαλιστεί σαφήνεια στο γράφημα. Με βάση την κατεύθυνση της γραμμής σημάτων, ο αναλυτής μπορεί πάλι να κάνει υπολογισμούς της τάσης της τιμής του χρυσού και να τους αποτυπώσει υπό τη μορφή γραμμών ή καναλιών τάσης. Τα ακραία εύρη της ένδειξης υποδεικνύουν και πάλι πιθανά υψηλά και χαμηλά της αγοράς και επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις αντίστοιχες φάσεις της αγοράς.
Προς τα τέλη του έτους 2008 υπήρξε μια υποεκτίμηση της αγοράς του χρυσού που προκάλεσε τη διαμόρφωση ενός ευδιάκριτου χαμηλού. Με βάση αυτό το χαμηλό, το οποίο εντοπίστηκε απόλυτα από την ένδειξή μας, αναπτύχθηκε ένα ισχυρό ράλι. Η ανοδική αγορά του χρυσού έλαβε χώρα με το που έσπασε η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση. Το 2010, η αγορά έφτασε για πρώτη φορά στο αντίθετο άκρο με τη γραμμή σημάτων να εμφανίζεται πρώτα στο υπερεκτιμημένο εύρος. Με μια πρώτη ματιά, θα φαινόταν ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια ευθεία αντιστροφή στην αγορά του χρυσού.Η αγορά ήταν υπερεκτιμημένη και εμφανιζόταν ελκυστική για κατοχύρωση κερδών μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, η ψυχολογία του χρηματιστηρίου δείχνει ότι θα υπάρξει μια διακριτή φάση ευφορίας προς το τέλος ενός ράλι. Το 2011, αυτή η συναισθηματικά φορτισμένη αντίδραση παρουσιάστηκε σαφέστατα στο ιστορικό των τιμών. Συγχρόνως, μπορούσε να ανιχνευθεί μια μετρήσιμη αύξηση της κερδοσκοπίας σε αυτήν την αγορά, η οποία δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους αναλυτές των συσχετισμών των αγορών. Οι έρευνες της ψυχολογίας επιβεβαίωσαν την πρόβλεψη και υπήρξε μια αυξανόμενη πιθανότητα για ένα εξέχον υψηλό. 

Όταν η γραμμή σημάτων έπεσε ξανά και παράλληλα έσπασε μια μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης, ήταν ασφαλές να συμπεράνουμε ότι, προς το παρόν, το ράλι του χρυσού είχε τερματιστεί. Υπήρξε μια σημαντική διόρθωση στην αγορά του χρυσού, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα. Την τρέχουσα περίοδο, αυτή η γραμμή σημάτων βρίσκεται πάλι στο υποτιμημένο εύρος, το οποίο πρέπει πλέον να αποτελεί για εσάς πολύτιμη πληροφορία. Για τους πεπειραμένους επενδυτές, η προσεκτική παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης θα έχει ενδιαφέρον.

ΙΙΙ. Ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς για τη βελτιστοποίηση συστημάτων
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συσχετισμὠν παρέχουν στον επενδυτή πληροφορίες για τις κατευθύνσεις των τάσεων και για πιθανές περιοχές αντιστροφής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν επίσης να προσδιοριστούν σε πρώιμο στάδιο τα μοτίβα συμπεριφοράς βάσει συναισθημάτων, και όλη αυτή η πληροφόρηση μπορεί άριστα να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χρονικά επίπεδα για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων εκτέλεσης συναλλαγών. Η ιδέα της χρησιμοποίησης φίλτρων ανάλυσης συσχετισμὠν για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων εκτέλεσης συναλλαγών είναι απλή: γίνεται χρήση μόνο σημάτων στρατηγικής στην προβλεπόμενη κατεύθυνση της τάσης. Σε ασαφείς ή ιδιαίτερα επικίνδυνες φάσεις της αγοράς θα μειώνετε τις συναλλαγές για να αποκλείετε τα ενδεχόμενα λανθασμένα σήματα. Εάν η ανάλυση συσχετισμὠν προβλέπει με σαφήνεια μια ανοδική τάση, θα χρησιμοποιηθούν μόνο σήματα αγοράς, ενώ τα σήματα πώλησης θα αγνοηθούν ή έστω θα συναλλαχθούν με μειωμένα μεγέθη θέσης. Σε προσδοκώμενες καθοδικές τάσεις θα υιοθετείτε μια αντίστροφη στρατηγική. Αυτό το απλό μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει σημαντική ώθηση στην αποδοτικότητα πολλών στρατηγικών. Οι προσεγγίσεις εκτέλεσης συναλλαγών θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σταθερότητα εάν οι κατάλληλες φάσεις της αγοράς χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα στην κατεύθυνση μιας τάσης και εάν είστε πειθαρχημένοι ώστε να αποφεύγετε φάσεις της αγοράς με ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση τέτοιων αναλύσεων των συσχετισμών θα σας ξεπληρώσει σε διάφορα επίπεδα. Εκτός από την αύξηση της αποδοτικότητας, δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η θετική επίδρασή τους στην αντίληψη του επενδυτή.

 

Οι γενικές κεφαλαιακές ροές της αγοράς δείχνουν την κατεύθυνση  Οι αναλύσεις εβδομαδιαίων και ημερήσιων διαγραμμάτων είναι ένας άριστος τρόπος προ-φιλτραρίσματος για συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα. Οι επίμονες εκτελέσεις συναλλαγών στη γενική κατεύθυνση της τάσης αποδίδει ιδιαίτερα στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, όπου υπάρχει πλήθος σημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε σε θέση να επιλέξετε τα σήματά σας για εκτελέσεις συναλλαγών επικερδώς. Το προ-φιλτράρισμα μιας ανάλυσης συσχετισμὠν της αγοράς αναγνωρίζει ιδιαίτερα ελπιδοφόρα σήματα, τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε. Τα σήματα που είναι ενάντια στην τρέχουσα κατεύθυνση της τάσης θα εξεταστούν αυστηρότερα και θα υποβληθούν σε πιο αυστηρή διαχείριση κινδύνου. 

Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της αξιολόγησης μιας στρατηγικής συναλλαγών με ημερήσιο ορίζοντα. Αυτή η σκόπιμα απλή στρατηγική έχει ως σκοπό να αντιπροσωπεύσει οποιοδήποτε σύνολο κανόνων και να παρουσιάσει την ισχύ του προ-φιλτραρίσματος της ανάλυσης συσχετισμὠν . Θα αξιολογήσουμε τα σήματα της στρατηγικής «διασταύρωσης» με και χωρίς τα συμπεράσματα της ανάλυσης συσχετισμὠν και θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους.

Οι κανόνες της στρατηγικής διασταύρωσης
Η ακόλουθη παράγραφος δεν αφορά κυρίως στην αξία της στρατηγικής διασταύρωσης για εκτελέσεις συναλλαγών. Πρώτιστα αφορά στην επίδειξη της επίδρασης του προ-φιλτραρίσματος της ανάλυσης συσχετισμὠν σε συνδυασμό με ανεξάρτητους κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών. Οι υποδειγματικοί κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών της στρατηγικής διασταύρωσης αντιπροσωπεύουν συστήματα που πρόκειται να βελτιστοποιηθούν από τα συμπεράσματα της ανάλυσης συσχετισμὠν .
Τα σήματα εισόδων και εξόδων της στρατηγικής διασταύρωσης βασίζονται στην τιμή που διαπερνά τον κινητό μέσο όρο της. Στο διάγραμμα 6 μπορείτε να δείτε τις σχετικές συνθήκες εισόδων και εξόδων. Εάν η τιμή της υποκείμενης αγοράς διαπεράσει τον κινητό μέσο όρο της προς τα πάνω, ο επενδυτής θα ανοίξει μια θέση αγοράς. Εάν η τιμή διαπεράσει τον κινητό μέσο όρο της προς τα κάτω, ο επενδυτής θα πουλήσει τη θέση αγοράς και θα ανοίξει αμέσως μια θέση πώλησης. Συνεπώς, στη μη φιλτραρισμένη έκδοση της στρατηγικής επενδύουμε πάντα στην αγορά και αντιστρέφουμε τη θέση μας ανάλογα με τα σήματα. Εργαζόμαστε με διαγράμματα candlestick και σε αυτό το παράδειγμα έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε έναν κινητό μέσο όρο 200 ημερών στον DAX σε ωριαία βάση. Είναι πάντα οι τιμές κλεισίματος ενός candle που είναι σχετικές με τα σήματα, με την εξής λογική: Εάν η τιμή, το τέλος του candle, είναι επάνω από τον κινητό μέσο όρο της, μπορεί να προβλεφθεί μια ανοδική αγορά. Εάν η τιμή πέσει ξανά κάτω από τον κινητό μέσο όρο της, οι πωλητές θα κυριαρχήσουν και θα αναμένεται μιακαθοδική τάση.

Η αξιολόγηση αποκαλύπτει τη διαφορά
Η στρατηγική «διασταύρωσης» είναι μια κλασική βασική στρατηγική παρακολούθησης τάσεων. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, το ΣΜΕ του DAX αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών σε ωριαία βάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξαν 66 συναλλαγές με hit rate ύψους 15,2%. Μέχρι το τέλος της αξιολόγησης, ο DAX είχε κερδίσει 1.485 μονάδες, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 19 μονάδες ανά συναλλαγή. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης χωρίς προ-φιλτράρισμα στο διάγραμμα 7.
Η αξιολόγηση αρχίζει το Νοέμβριο του 2010 σε μια υφιστάμενη ανοδική αγορά. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης βρισκόταν ακόμη υπό έντονη συζήτηση, κάνοντας τους περισσότερους επενδυτές να νιώθουν ανασφαλείς. Επιλέξαμε αυτήν την πρόωρη φάση για την αξιολόγησή μας καθώς, σε εκείνη την περίοδο, η αγορά παρουσίαζε πολλές όψεις. Μια καλή στρατηγική πρέπει να αποδίδει σε όλες τις φάσεις της αγοράς. Με την αρχή αυτής της αξιολόγησης, η στρατηγική διασταύρωσης αρχίζει κατευθείαν σε μια πτωτική φάση. Η τιμή διαπερνά συχνά το μέσο όρο της χωρίς να διαμορφώνει μια σταθερή τάση. Έως τη συναλλαγή 21, ο λογαριασμός πέφτει στο κόκκινο επειδή σε συστήματα παρακολούθησης τάσεων με ψευδή σήματα, τέτοιες περίοδοι χωρίς τάσεις προκαλούν απώλειες. Σε μια τέτοια πτωτική φάση, ένας επενδυτής πρέπει να καταδείξει υπομονή και επιμονή, ενώ πρέπει επίσης να εφαρμόσει προσαρμοσμένη διαχείριση κινδύνου. Έως τη συναλλαγή 22, η κατάσταση αντιστράφηκε. Η αρχή της φάσης αποπληρωμής βασίζεται στην απαρχή μιας φάσης τάσης στον DAX. Μια σειρά από επιτυχείς συναλλαγές στέλνει το λογαριασμό σε θετικά επίπεδα για τα καλά. Οι αρχικές απώλειες υπερκαλύπτονται. Η επιτυχής φάση της τάσης τελειώνει με το υψηλό μετοχής της συναλλαγής 36. Κέρδη σαν και αυτό μπορεί να παρακινήσουν τους ικανοποιημένους επενδυτές στο να αυξήσουν την έκθεσή τους σημαντικά – αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος κατά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Η δεύτερη καθοδική φάση εξαντλεί αρχικά όλα τα συσσωρευμένα κέρδη. Έως τη συναλλαγή 60, ο λογαριασμός θα φτάσει ακόμη και σε αρνητικά επίπεδα, γεγονός που, έπειτα από περισσότερες από 60 συναλλαγές, είναι απογοητευτικό, ειδικά εφόσον σε αυτήν την αξιολόγηση δε συνυπολογίστηκαν οι δαπάνες συναλλαγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολλοί επενδυτές διακόπτουν τις συναλλαγές και ψάχνουν για νέους κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών. Όποιος έχει κατανοήσει τη λογική της στρατηγικής παρακολούθησης τάσης ξέρει ότι μια σειρά απωλειών ακολουθείται συνήθως από μια φάση αποπληρωμής, η οποία, σε αυτήν την αξιολόγηση, είναι μια και μόνο συναλλαγή με τεράστια κέρδη. Το σύνολο σχεδόν της απόδοσης της στρατηγικής παράγεταισε αυτήν τη σύντομη χρονική περίοδο. Όμως, ειλικρινά, πόσοι θα περίμεναν έως ότου φθάσει αυτό το κρίσιμο σημείο μετά από μια τέτοια ακολουθία απωλειών;

Βελτιστοποίηση μιας στρατηγικής με την εφαρμογή της ανάλυσης συσχετισμὠν 

Γενικά, οι στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων επιτυγχάνουν χάρις σε ένα πολύ μικρό αριθμό συναλλαγών που αντισταθμίζουν όλες τις προηγηθείσες απώλειες. Οι πετυχημένοι επενδυτές έχουν μάθει να πειθαρχούν στο σύνολο των κανόνων έως την υλοποίηση αυτής της «φάσης αποπληρωμής». Η καλή διαχείριση κινδύνου προστατεύει τον επενδυτή. Το αποτέλεσμα της μη-φιλτραρισμένης στρατηγικής διασταύρωσης βασίζεται στο σύνολο των απλών κανόνων που παρουσιάστηκαν. Παρά τις δύσκολες φάσεις, μια θεωρητικά επικερδής στρατηγική επιβεβαιώνεται στην περίοδο αξιολόγησης. Ωστόσο, η πραγματική εφαρμογή απαιτεί βελτιστοποίηση! 
Το διάγραμμα 8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της απλής και της βελτιστοποιημένης επιλογής σημάτων σε άμεση σύγκριση. Η βελτιστοποίηση με τη βοήθεια του φιλτραρίσματος της ανάλυσης συσχετισμὠν παρουσιάζεται με τη μπλε γραμμή. Όσον αφορά τη βελτιστοποιημένη έκδοση, θα εισαχθούν μόνο συναλλαγές που βρίσκονται στην κατεύθυνση της τάσης της ανάλυσης συσχετισμὠν . Εάν υπάρχουν σημάδια ανοδικής τάσης, θα εφαρμοστούν μόνο σήματα αγοράς. Εάν η αγορά εισέλθει σε καθοδική τάση, θα χρησιμοποιηθούν τα σήματα πώλησης. Εάν υπάρχουν σήματα αγοράς στην καθοδική τάση ή σήματα πώλησης στην ανοδική, αυτά τα σήματα θα αγνοηθούν καθώς δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε δραστηριότητα ενάντια στην κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών της αγοράς. Σε αντίθεση με την αρχική στρατηγική, στη φιλτραρισμένη έκδοση της αξιολόγησης δεν εξαρτόμαστε πάντα από την αγορά. Θα εστιάσουμε στα πλέον ελπιδοφόρα σήματα στην κατεύθυνση της τάσης.
Στις 214 ημέρες συναλλαγών που αξιολογήθηκαν, το προ-φιλτράρισμα μείωσε τον αριθμό των συναλλαγών από 66 σε 38. Από αυτές, έως και 27 συναλλαγές υπήρξαν «δευτερεύουσες» αποτυχίες, αλλά 11 συναλλαγές κατέληξαν να είναι κερδοφόρες. Το hit rate των επιτυχών συναλλαγών βελτιώθηκε σημαντικά και βρίσκεται πλέον περίπου στο 29% κατά την περίοδο αξιολόγησης. Η στρατηγική έγινε πιο κερδοφόρα σε σχέση με τη μη φιλτραρισμένη έκδοση. Κυρίως ελέγχθηκαν σήματα πώλησης και η μέση απόδοση ανά συναλλαγή αυξήθηκε από 23 σε 68 μονάδες. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυξημένο κατά 1.089 μονάδες και έφτασε τις 2.574.
Η περίοδος αξιολόγησης είναι σχετικά μικρή και το σύνολο των κανόνων της στρατηγικής διασταύρωσης είναι απλό. Στατιστικά, αυτή η αξιολόγηση πρέπει τώρα να επεκταθεί, αλλά αυτό θα απέκλινε πολύ από το στόχο μας, ο οποίος είναι να παράσχουμε κάποιες εποικοδομητικές ιδέες που θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τις στρατηγικές σας. Υπάρχει κάποια ένδειξη για τη διαπίστωση ότι ένα λογικό προ-φιλτράρισμα που βασίζεται στην ανάλυση συσχετισμὠν έχει θετική επίδραση σε μια προσέγγιση εκτέλεσης συναλλαγών. Η καμπύλη μετοχών στο διάγραμμα 8 παρουσιάζει τη δυναμική του φιλτραρίσματος της ανάλυσης συσχετισμὠν. Μια επιλογή σημάτων στην κατεύθυνση της τάσης μετατρέπει τη «δοκιμασία» της μη-φιλτραρισμένης έκδοσης σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με τις προσωπικές στρατηγικές σας.

 
Η στρατηγική που παρουσιάζεται καταδεικνύει την ισχύ της ανάλυσης συσχετισμὠν
Η αξιολόγηση που παρουσιάζεται μας δίνει μόνο μια ιδέα της ισχύος της ανάλυσης συσχετισμὠν της αγοράς. Εργαζόμαστε με πιο σύνθετα συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών σε σχέση με τη στρατηγική διασταύρωσης που παρουσιάστηκε, αλλά επωφελούμαστε σε παρόμοιο βαθμό από τη βελτιστοποίηση. Η ιδέα της εκτέλεσης συναλλαγών αποκλειστικά στην κατεύθυνση της τάσης, δηλαδή, στην κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών της αγοράς, αποδίδει από πολλές απόψεις. Σε αυτό σημείο, θυμηθείτε για ακόμα μια φορά την εγκεφαλική διάσταση της εκτέλεσης συναλλαγών. Οι ακολουθίες απωλειών μάς καταβάλουν οικονομικά και ψυχολογικά. Ρίξτε άλλη μια ματιά στις δύο καμπύλες απόδοσης στο διάγραμμα 8 και βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του εμπλεκόμενου επενδυτή. Οι φάσεις αποπληρωμής γίνονται μεγαλύτερες, οι φάσεις απωλειών γίνονται ανεκτές και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για κερδοφόρα εφαρμογή υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς.

 

Τελικές παρατηρήσεις                                                                             

Η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς παρέχει μια ισχυρή αξιολόγηση της τρέχουσας φάσης της αγοράς και όχι μόνο επιτρέπει στους επενδυτές να εισέλθουν ή ναεξέλθουν από τις αγορές, αλλά τους επιτρέπει ακόμη και να προσαρμόσουν τη διαχείριση κινδύνου με λογικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επιτυχίας στις χρηματαγορές. Το κλειδί για την επιτυχία μπορεί να εντοπιστεί στον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι αγορές μεταξύ τους. Όσοι μπορούν εγκαίρως να αναγνωρίσουν την κατεύθυνση στην οποία εκτελούν συναλλαγές οι σημαντικότεροι συμμετέχοντες της αγοράς, αποκτούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Άρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας συμβουλέψω για μάθετε τη γλώσσα της αγοράς. Παρ’ όλες τις καλύτερες αναλύσεις και προβλέψεις, οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο είναι και θα είναι πάντα ισοδύναμες με τον υπολογισμό πιθανοτήτων και απαιτούν ορθή προσωπική διαχείριση κινδύνου. Σε τελευταία ανάλυση, η επιτυχία στις αγορές βασίζεται πάντα στα πλεονεκτήματα των κερδοφόρων συναλλαγών. Αυτά είναι που προσφέρει η ανάλυση συσχετισμὠν της αγοράς, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει το ρίσκο του στις φάσεις της αγοράς. Γενικά, ο συνδυασμός των ανεξάρτητων στρατηγικών σας με το λογικό προ-φιλτράρισμα σας βοηθάει να πετύχετε το στόχο σας. Να επιλέγετε τα σήματα των στρατηγικών σας και πάντα να εκτελείτε συναλλαγές επιλεκτικά, στην κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών της αγοράς. «Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video