ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από την Πέμπτη 12/05/2022 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου (1ου) τοκομεριδίου.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 16/11/2021 έως 16/05/2022, είναι η Παρασκευή 13/05/2022.

Από την Πέμπτη 12/05/2022 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου (1ου) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την πρώτη (1η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.079.513,89 , ήτοι ποσό €12,318056 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 16/05/2022

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video