Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς στο ομόλογο της CPLP Shipping

Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου. Στις 25/10 η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στο ΧΑ.

Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς στο ομόλογο της CPLP Shipping

Η εταιρεία «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» ανακοινώνει ότι  θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €150.000.000, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.».

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 11.10.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.

*Αναλυτικά, η πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για το ομόλογο της CPLP Shipping, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video