Ελινόιλ: Από 19 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1026/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.

Ελινόιλ: Από 19 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1026/μετοχή

Η Εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 4ης Ιουλίου 2024 εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή μερίσματος συνολικού ποσού 2.560.954,86 ευρώ ήτοι ποσού 0,108 ευρώ ανά μετοχή (εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών), από τα κέρδη της χρήσεων 2023.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του Ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 & 64 του Ν.4172/2013, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,1026 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρίας μέτοχοι την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video