Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ την Τρίτη 30 Απριλίου

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Τ+2).

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ την Τρίτη 30 Απριλίου

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2 Αυγούστου 2024.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video