Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό της Interwood

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίστηκε λόγω της από 15.04.2024 δημοσίευσης των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την Εταιρεία.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό της Interwood

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1017η/17.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του Συμπληρώματος του από 27.3.2024 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.T.Ε.Ν.Ε.», για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών της, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίζεται λόγω της από 15.04.2024 δημοσίευσης των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την Εταιρεία.

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012, την 1η Μαΐου 2024.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video