Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην επιβολή προστίμων στις Prelium Investment, ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ και ΒΙΣ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1015η/2.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018. Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 120.000 στην εταιρία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018 και του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, κυρίως ως τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία ««ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4514/2018 και της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 1.7.2022 – 30.6.2023.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία ΒΙΣ Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1 του ΔΠΧΑ 9 σε συνδυασμό με τις παραγράφους Β13 και Β14 του ΔΠΧΑ 13 και τις παραγράφους 74 και 75 του ΔΛΠ 1.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video