Ενδεχόμενο υπεξαίρεσης και πλαστών πινακιδίων σε Α/Κ της Prelium ερευνά η Κεφαλαιαγορά

Ενδεχόμενη απάτη σε βάρος των μεριδιούχων εξετάζει η Επιτροπή και «ξεψαχνίζει» εκδιδόμενα extrait και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ενδεχόμενο υπεξαίρεσης και πλαστών πινακιδίων σε Α/Κ της Prelium ερευνά η Κεφαλαιαγορά

Αγωνία επικρατεί στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου που είχε εκδώσει κατά το παρελθόν η Prelium ΑΕΠΕΥ, καθώς αυτή την περίοδο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μελετά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος τους.

Ειδικότερα, στις 6 Μαρτίου του 2024 η ΕΚ είχε ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που αυτή παρείχε επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων και μάλιστα, με άμεση εφαρμογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό οφειλόταν στους ελέγχους που διεξάγονται για το ενδεχόμενο τέλεσης πλαστογραφιών και υπεξαίρεσης χρημάτων σε βάρος μεριδιούχων. Αναζητείται δηλαδή να συμφωνηθούν τα ποσά των εκδιδόμενων extrait με τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ.

Ειδικότερα, όταν προ αρκετών ετών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ζητήσει από την Prelium ΑΕΠΕΥ να μεταφέρει τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν οικονομικά προβλήματα της εταιρείας δεν θα είχαν επίπτωση στους πελάτες της, η Prelium φέρεται να το έπραξε μόνο για το κομμάτι της λήψης-διαβίβασης εντολών και όχι για το αμοιβαίο κεφάλαιο που διέθετε.

Δύο από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι το πώς αυτό διέφυγε από την προσοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το αν τελικά αυτό επισημάνθηκε κατά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τον ορκωτό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, η Prelium φέρεται να συνέχισε να ασκεί η ίδια υπηρεσίες θεματοφυλακής για το αμοιβαίο της κεφάλαιο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει αυτή την περίοδο το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος μεριδιούχων μέσα από υπεξαίρεση χρημάτων και έκδοση πλαστών τιμολογίων.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video