ΔΕΗ: Στο 5,149% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 19.672.458 μετοχές εκδόσεώς της.

ΔΕΗ: Στο 5,149% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 14.03.2024 μέχρι και 20.03.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά154.500 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 19.672.458 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,1499% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video