ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 4,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε €58.951.275,87.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 4,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της ακύρωσης 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 13.02.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα 4.295.406 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 4,15% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε €58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  €0,57 η καθεμία.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video