ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 11 Μαρτίου σε διαπραγμάτευση οι 6 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Από την ίδια ημερομηνία παύει και η διαπραγμάτευση 6.000.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστη οι οποίες και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 11 Μαρτίου σε διαπραγμάτευση οι 6 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 11.03.2024 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 6.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης €13,20, σύμφωνα με την από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι από την ίδια ημερομηνία, ήτοι 11.03.2024, παύει η διαπραγμάτευση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστη οι οποίες και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με συνεπακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, σε υλοποίηση της από 13.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Την 01.03.2024, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η υπ’ αριθμ. 3230817/01.03.2024 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 06.03.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας, όπως επίσης και τη διαγραφή των 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους €79.200.00, θα διατεθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στην εταιρική παρουσίασή της, αλλά και για την ανάληψη νέων έργων, εντός διαστήματος 36 μηνών.

Συνεπεία της ως άνω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε € 58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,57 η καθεμία.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του εδ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αλλαγή της επωνυμίας

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 13.02.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε, μεταξύ των άλλων θεμάτων, την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και του διακριτικού της τίτλου σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 3230817/01.03.2024 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 06.03.2024 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 11.03.2024 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» αντίστοιχα.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται σε «GEK TERNA S.A.» και ο διακριτικός της τίτλος σε «GEK TERNA».

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video