ΔΑΑ: Από την Τετάρτη σε διαπραγμάτευση οι μετοχές στο ΧΑ

Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών είναι «ΔΑΑ».

ΔΑΑ: Από την Τετάρτη σε διαπραγμάτευση οι μετοχές στο ΧΑ

Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»ανακοινώνει ότι οι Κοινές Μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωρηθούν στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν υποδειχθεί από τους δικαιούχους.

Η πίστωση όλων των υφιστάμενων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 06.02.2024.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 300.000.000 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών είναι «ΔΑΑ». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €8,20 ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») και η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους πάνω από 21.700 επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ 90.000.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), (i) στο κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 της Επιτροπής, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης που εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικού Δελτίου και άλλους εφαρμοστέους νόμους (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Επιπλέον, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους τις BofA Securities και Morgan Stanley που ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, την Deutsche Bank που ενήργησε ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner), τις Barclays, BNP PARIBAS και HSBC που ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital που ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers), σε κάθε περίπτωση στη Θεσμική Προσφορά, καθώς και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς που ενήργησαν ως Συντονιστές, τις Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital, που ενήργησαν ως Κύριοι Ανάδοχοι, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και στη Eurobank που ενήργησε επίσης ως Σύμβουλος Εισαγωγής. Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τις υπηρεσίες τους προς την Rothschild & Co που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, τις Latham & Watkins και PotamitisVekris που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, τη Nomura που ενήργησε ως ανεξάρτητος πάροχος γνωμοδότησης του Πωλητή Μετόχου, για το εύλογο και το δίκαιο της τιμής προσφοράς και επί της διαδικασίας, στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) που ενήργησε για λογαριασμό των Από Κοινού Παγκοσμίων Συντονιστών και του Συμβούλου Εισαγωγής, τις Milbank LLP και Zepos & Yannopoulos που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Διαχειριστών και των Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τις εταιρείες Brunswick και V+O Communication που ενήργησαν ως σύμβουλοι επικοινωνίας της Εταιρείας, τις εταιρείες White & Case LLP, Your Legal Partners και Δρακόπουλος & Βασαλάκης που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του Πωλητή Μετόχου, τη Lazard που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλός της Avialliance και τη δικηγορική εταιρεία Kουταλίδη που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της AviΑlliance.

Η Εταιρεία δεν προσέφερε Προσφερόμενες Μετοχές στη Συνδυασμένη Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος. Ο Πωλητής Μέτοχος ανακοινώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που καταβλήθηκε από την AviΑlliance ανέρχονται συνολικά σε €770 εκατομμύρια (ή, πριν από την αφαίρεση των δαπανών, τα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται σε €784,7 εκατομμύρια).

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι Κοινές Μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωρηθούν στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν υποδειχθεί από τους δικαιούχους. Η πίστωση όλων των υφιστάμενων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 06.02.2024.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 300.000.000 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών είναι «ΔΑΑ». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €8,20 ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video