Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 160.000 στην εταιρία BLOG FINANCE CORPORATION, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1002η/20.11.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

 Την έγκριση του αιτήματος του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

 Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (LEI 213800SHGGWDBFVRPS03), με διακριτικό τίτλο «Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», προκειμένου να λειτουργεί και ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 160.000 στην εταιρία BLOG FINANCE CORPORATION (με διακριτικό τίτλο BFC Group) και σε δύο φυσικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 (ως ίσχυε), καθώς παρείχαν σε ιδιώτες επενδυτές την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο € 80.000 στον κ. Γρηγόρη Παπαϊορδανίδη, € 60.000 στην κα Σοφία Αμπαζίδου και € 20.000 στην εταιρεία BLOG FINANCE CORPORATION.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 4.500 σε τρία φυσικά πρόσωπα λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. των μεταβολών του συνολικού ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. που προβλέπονται από το ν. 3556/2007. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο € 1.500 σε έκαστο εκ των κ.κ. Τερέζα Θεοδόση, Γεώργιο Θεοδόση–Μαλιούρη και Ευστράτιο Απέργη

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video