ΧΑ: Από 28/9 σε διαπραγμάτευση οι 10 εκατ. νέες μετοχές της Foodlink

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

ΧΑ: Από 28/9 σε διαπραγμάτευση οι 10 εκατ. νέες μετοχές της Foodlink

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη, 28/09/2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίσθηκε από την 10/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της την Τρίτη, 26/09/2023 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 10.005.765 Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video