Goldman Sachs: Τι συζήτησαν οι επενδυτές της με τη διοίκηση της Εθνικής

Η τιμή-στόχος διατηρείται στα 8 ευρώ και η σύσταση είναι «αγορά». Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για την αποδοτικότητα κεφαλαίων, τις καταθέσεις και τα κεφάλαια. Η στόχευση για διανομή μερίσματος.

Goldman Sachs: Τι συζήτησαν οι επενδυτές της με τη διοίκηση της Εθνικής

H αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs φιλοξένησε τον Χ. Χριστοδούλου, CFO της Εθνικής Τράπεζας, και τον Γ. Παπαγρηγόρη, επικεφαλής των επενδυτικών σχέσεων της Εθνικής Tράπεζας, στο 11ο Συμπόσιο των Τραπεζών στην περιοχή της Νότιας & Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA), στις 11-12 Σεπτεμβρίου. Η τιμή-στόχος διατηρείται στα 8 ευρώ και η σύσταση είναι buy.

Τα σημεία με σημασία από την τράπεζα προς τους επενδυτές είναι:

  • Ο δείκτης αποδοτικότητας RοTE θα ξεπεράσει το 15%, υποστηριζόμενος από ένα συνδυασμό υψηλών επιτοκίων και ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του ενεργητικού. Μετά τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ προς το τέλος 2024 ή και αρχές 2025, η διοίκηση της ΕΤΕ εκτιμά το βιώσιμο RοTE σε επίπεδα άνω του 13%. Η ΕΤΕ αναμένει 7% ετήσια αύξηση για τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά την περίοδο 2023-2025, η οποία υποστηρίζεται από έναν ισχυρό όγκο στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων και την αύξηση των εσόδων από αμοιβές σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.
  • Επίσης διακρίνει δυνατότητες για περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους, όπως για παράδειγμα πωλήσεις και εκμίσθωση ορισμένων ιδιόκτητων ακινήτων, που θα επιτρέψει σε χαμηλότερες αποσβέσεις και η τράπεζα καθοδηγεί για δείκτη κόστους εσόδων κάτω από 40%.
  • Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα βελτιωθεί περαιτέρω με δείκτη NPEs σε 5% το 2023 και 3% το 2025. Με σχετικά υψηλό επίπεδο κάλυψης NPEs, η τράπεζα έχει επιλογές για ταχύτερη μείωση του δείκτη NPE στο 3%, μέσω πρόσθετων έργων τιτλοποίησης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
  • Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕ θα αυξηθεί από την οργανική παραγωγή εποπτικού κεφαλαίου κατά 450 μ.β. ή 4,5% κατά την περίοδο 2023-2025 και σχεδιάζει να καταβάλει το πρώτο μέρισμα το επόμενο έτος στην περιοχή του 20% - 30% των κερδών του 2023. Η ρυθμιστική αρχή θα εκδώσει τη γνώμη της σχετικά με τα μερίσματα των ελληνικών τραπεζών το α’ εξάμηνο του 2024.
  • Μεταξύ των κύριων ρυθμιστικών κριτηρίων για τα μερίσματα είναι: α) βιώσιμη βελτίωση της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, β) βιώσιμη πορεία του κεφαλαίου και γ) δείκτης NPE σε τροχιά προς το μεσαίο-χαμηλό μονοψήφιο επίπεδο και η ΕΤΕ πληροί όλα αυτά τα κριτήρια. Η ΕΤΕ υπογράμμισε επίσης τη δυνατότητα επαναγοράς μετοχών ως τρόπο ανταμοιβής των μετόχων.
  • Στην ανάλυση της διοίκησης, η συμβολή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στο κεφάλαιο CET1 θα μειωθεί από περίπου 60% το 2022 σε περίπου 40% το 2025 και αν επιτραπεί, η εταιρεία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο πιθανής επιτάχυνσης της ανάληψης των DTCs. Η εταιρεία δεν ανέφερε ανόργανη ανάπτυξη ή εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων της για την κατανομή κεφαλαίου.
  • H ΕΤΕ αναμένει ότι τo καθαρό περιθώριο τόκων θα κορυφωθεί περίπου τη στιγμή που τα επιτόκια της ΕΚΤ θα φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο.
  • Η ανατιμολόγηση των καταθέσεων παραμένει σχετικά αργή, με το beta στα επιτόκια το β’ τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 9% και με το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων στο 18% περίπου στο μείγμα. Το beta των καταθέσεων της ΕΤΕ είναι κάτω από τον μέσο όρο για τον κλάδο των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω της πρόσβασης σε σχετικά φθηνότερες μαζικές καταθέσεις λιανικής. Η σχετικά αργή ανατιμολόγηση των καταθέσεων ήταν ένας από τους κύριους λόγους για την ισχυρότερη από την αναμενόμενη επέκταση των NII κατά τη διάρκεια του α’ φετινού εξαμήνου.

Οι βασικοί κίνδυνοι για την επενδυτική πρόταση Goldman Sachs περιλαμβάνουν ένα ασθενέστερο από το αναμενόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, τις δυσμενείς ρυθμιστικές αλλαγές, τις ανταγωνιστικές πιέσεις που επηρεάζουν την τιμολόγηση και τους όγκους δανείων, τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων, μια σημαντική αύξηση της αντίληψης του κινδύνου που επηρεάζει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και την αποτίμηση και τις τυχόν αρνητικές κεφαλαιακές εκπλήξεις.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video