Μύλοι Κεπένου: Από 29 Αυγούστου η καταβολή μερίσματος €0,044/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος στο πλαίσιο της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίσθηκε η 23η Αυγούστου.

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 04.08.2023 αποφάσισε:

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 314.900,00 ευρώ ή 0,047 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος στο πλαίσιο της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίσθηκε η 23η .08.2023.

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος που θα διανεμηθεί, θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 24 η .08.2023 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος που θα διανεμηθεί θα ξεκινήσει στις 29.08.2023, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video