Μυτιληναίος: Τη διανομή μερίσματος €1,2/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος εγκρίθηκαν η 27η Ιουνίου και η 28η Ιουνίου 2023 αντίστοιχα.

Μυτιληναίος: Τη διανομή μερίσματος €1,2/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 33 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 86.329.900 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 62,37% επί συνόλου 138.404.964 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€1,20) ανά μετοχή.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 27η Ιουνίου και η 28 η Ιουνίου 2023 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 3η Ιουλίου 2023.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2022 τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα συνεργαστεί µε τους µετόχους για να διασφαλίσει ότι τα σχόλιά τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως και η Εταιρεία θα ενεργήσει περαιτέρω με βάση τις προβλέψεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των υψηλότερων προτύπων διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της παροχής των κατάλληλων κινήτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

(iv) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

(v) Στο 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Κατεχάκη αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2023 έως 30.06.2023 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και όρισαν την αμοιβή της σε €318.250 (πλέον ΦΠΑ) και €229.500 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

(vi) Στο 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν τον κ. Χρήστο Γαβαλά μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026. Επίσης, στη συνέλευση υποβλήθηκε και η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017 καθώς και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 08.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video