Πλαστικά Θράκης: Από 7 Ιουνίου η καταβολή επιπλέον μερίσματος €0,1834/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023.

Πλαστικά Θράκης: Από 7 Ιουνίου η καταβολή επιπλέον μερίσματος €0,1834/μετοχή

Η  «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ»  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24 ης Μαΐου 2023 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 11.300.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0.2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2023, η Εταιρεία προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2022, συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 751.396 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε 0,0697835797 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) ανέρχεται σε 8.300.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 751.396 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος πρόκειται να ανέλθει σε 0,1930679039 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1834145087 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023.

Δικαιούχοι του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2022 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023 (Record Date).

Η καταβολή του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2022 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video