Ανδρομέδα: Από 26 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,199/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 22.05.2023.

Ανδρομέδα: Από 26 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,199/μετοχή

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 17 Μαΐου 2023 ενέκρινε: Τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 685.510,45, ήτοι 0,1939610284 ευρώ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 106.211 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δε δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,1999704935 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5%, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 5043/2023.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 22.05.2023.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 23.05.2023 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 26.05.2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video