ΟΛΘ: Από 17 Μαίου η καταβολή του μερίσματος

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

ΟΛΘ: Από 17 Μαίου η καταβολή του μερίσματος

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9 ης Μαΐου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε € 1,45 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,3775 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α., δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα «Alpha Bank».

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video