Σαράντης: Στις 16 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,142/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2022 ορίσθηκε η 09.05.2023.

Σαράντης: Στις 16 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,142/μετοχή

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 04.05.2023 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.993.883 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,14951348 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,142037806 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2022 ορίσθηκε η 09.05.2023.

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 10.05.2023 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 16.05.2023 από την από την πληρώτρια τράπεζα «EUROBANK S.A.».

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video