Μπήκε… μέσα η Επ. Κεφαλαιαγοράς το 2022

Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε μετεγκατάσταση σε νέα γραφεία, γεγονός που συντέλεσε στην αύξηση των εξόδων κατά περίπου 600 χιλ. ευρώ. Προσβλέπει σε μακροχρόνιο όφελος.

Μπήκε… μέσα η Επ. Κεφαλαιαγοράς το 2022

Εσοδα 8.607 χιλ. ευρώ έναντι 8.767 χιλ. ευρώ το 2021 κατέγραψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2022, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση. Εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των τιμών διαπραγμάτευσης των Ελληνικών Ομολόγων, σε σχέση με αυτές εντός της προηγούμενης χρήσης του 2021.

Την ίδια στιγμή, τα έξοδα στη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 10.465 χιλ. ευρώ έναντι 9.969 χιλ. ευρώ το 2021 καταγράφοντας αύξηση κατά 5%.

Όπως εξηγεί στην εν λόγω διαμόρφωση των εξόδων συνέβαλλαν η αύξηση των δαπανών για μισθώματα και κοινόχρηστα μέχρι και τη μετακόμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που πραγματοποιήθηκε τέλη Νοεμβρίου 2022 καθώς και η αύξηση στις συνδρομές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), των οποίων η Επιτροπή είναι μέλος, καθώς και δαπάνες για λειτουργικά και λοιπά έξοδα, που αφορούν κυρίως στα έξοδα μετακόμισης.

Τον Δεκέμβριο του 2022 υλοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα νέα της γραφεία, γεγονός που συντέλεσε στην αύξηση των εξόδων κατά περίπου 600 χιλ. ευρώ λόγω του κόστους υπηρεσιών για την πραγματοποίησή της και της καταβολής εγγύησης μισθωμάτων των νέων γραφείων. Η μετακόμιση όμως αυτή, σημειώνεται, θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση εξόδων στα επόμενα χρόνια. Με βάση τη διαφορά των μισθωμάτων, αναμένεται από το 2023 ετήσια εξοικονόμηση περίπου 200 χιλ. ευρώ και για το σύνολο της 12ετούς μίσθωσης αναμένεται συνολική εξοικονόμηση περίπου 2.400 χιλ. ευρώ

Να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μοίρασε πρόστιμα ύψους €1,761 εκατ. ευρώ.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video