Πλαίσιο: Αίτημα για διαγραφή της μετοχής από το ταμπλό

Εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των δυο μετόχων της εταιρίας, Γ. Γεράρδου και Κ. Γεράρδου.

Πλαίσιο: Αίτημα για διαγραφή της μετοχής από το ταμπλό

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 26.4.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, με φυσική παρουσία στην έδρα αυτής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αμφότεροι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Γεώργιος Γεράρδος και ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, εκπροσωπούντες 22.075.665 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 22.075.665 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 27 Απριλίου 2023, το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video