Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της Πειραιώς για Attica

Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε και το περιεχόμενο του αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της Πειραιώς για Attica

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 981η/16.3.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του περιεχομένου του αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα ενημερωτικού δελτίου της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

 Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012, την 7η Απριλίου και την 10η Απριλίου 2023 (Καθολικό Πάσχα), ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video