Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 64.000 ευρώ στο ΔΣ της ΛΑΝΑΚΑΜ

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €64.000 σε έξι φυσικά πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.», αποφάσισε η Επ. Κεφαλαιαγοράς.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 64.000 ευρώ στο ΔΣ της ΛΑΝΑΚΑΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 980η/9.3.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 64.000 σε έξι φυσικά πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διοριστεί ως μη εκτελεστικό κρίθηκε ότι είχε εκτελεστικά εταιρικά καθήκοντα και ταυτόχρονα εκτελούσε χρέη προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος απαιτείται να είναι ανεξάρτητος.

Ειδικότερα επιβάλλεται:

- Στον κ. Δαμίγο Ιωάννη, Πρόεδρο-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. χρηματικό πρόστιμο € 30.000

- Στον κ. Κωστόπουλο Βασίλειο, μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, χρηματικό πρόστιμο € 10.000

- Σε έκαστο εκ των κ. Δαμίγο Κωνσταντίνο, κ. Δαμίγου Ελισάβετ, κ. Ναλμπάντη Γεώργιο και κ. Στυλιανέση Μαρία, μέλη του Δ.Σ., χρηματικό πρόστιμο € 6.000.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρία «SYNTHESIS Multi Asset Architecture SICAV-SIF, SCA» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 92 (παρ. 1) του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παρ. 1) της απόφασης 21/530/19.11.2009 του Δ.Σ. της Ε.Κ. και του άρθρου 41 (παρ. 1 και 2) του ν. 4209/2013, λόγω προώθησης σε ιδιώτες στην Ελλάδα μεριδίων Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video