Πρόστιμα από Κεφαλαιαγορά σε Λεβεντέρης και μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα τόσο στην εισηγμένη όσο και στα μέλη του ΔΣ Π. Δέδε και Αθ. Βογιατζή για θέματα λειτουργίας της επιτροπής Ελέγχου.

Πρόστιμα από Κεφαλαιαγορά σε Λεβεντέρης και μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 976η/24.1.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 13.000 στην εταιρία «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 της 5/204/2000 κανονιστικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στους κ.κ. Παναγιώτα Δέδε του Χρήστου και Αθανάσιο Βογιατζή του Γεωργίου υπό την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, για παράβαση του άρθρου 8 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 παρ. 3 α, β και γ του ν. 4449/2017, αναφορικά με θέματα λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video