ΒΙΣ: Από 27/1 σε διαπραγμάτευση οι 49,6 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

ΒΙΣ: Από 27/1 σε διαπραγμάτευση οι 49,6 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία  «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την Τετάρτη, 25.01.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 49.686.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαίωμα ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από την 16.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και

(β) τη Παρασκευή, 27.01.2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 49.686.000 Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́ σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) στην κατηγορία «Επιτήρησης».

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους ευρώ 2.484.300,00, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου ευρώ 123.000, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου, κατά την από́ 22 Δεκεμβρίου 2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού́ Δελτίου της Εταιρείας.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video