Morgan Stanley: «Καλό νέο» για ελληνικές τράπεζες η εκποίηση των μετοχών του ΤΧΣ

Θετικό μήνυμα για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και την οικονομία τα αποκαλυπτήρια των σχεδίων του ΤΧΣ, λέει ο αμερικανικός οίκος. Η διαδικασία και το σενάριο για πλεόνασμα μετοχών.

Morgan Stanley: «Καλό νέο» για ελληνικές τράπεζες η εκποίηση των μετοχών του ΤΧΣ

Η έγκριση της διάθεσης των συμμετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις ελληνικές τράπεζες είναι θετικό μήνυμα για τις ελληνικές τράπεζες και δηλώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα, εκτιμά ο αμερικανικός οίκος Morgan Stanley.

Οι ενδείξεις προόδου προς την κατεύθυνση της εκποίησης των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσει ένα βραχυπρόθεσμο πλεόνασμα μετοχών στην αγορά (stock overhang), ωστόσο το πρόσημο συνολικά είναι θετικό, καθώς θα συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό (free float) και στην αύξηση της ρευστότητας της κεφαλαιαγοράς και των ελληνικών τραπεζών.

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε το σχέδιο στρατηγικής του 2023-2025 για τη διάθεση των μετοχών που κατέχει στις εγχώριες τράπεζες, σε συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το ΤΧΣ προκειμένου να διαθέσει τις μετοχές του στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Τα ποσοστά που διαθέτει είναι στην Alpha Bank 9%, στη Eurobank 1,4%, στην Τράπεζα Πειραιώς 27% και στην Εθνική Τράπεζα 40%, υπολογίζει η Morgan Stanley.

Η διαδικασία αποεπένδυσης πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2025 και σύμφωνα με το ΤΧΣ, η απόφαση για την αποεπένδυση από τις τράπεζες έρχεται στο πλαίσιο της προόδου και της βελτίωσης που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση των παρελθουσών αδυναμιών και στην επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας.

Επιπλέον, η αποεπένδυση θα προσφέρει οφέλη στην ελληνική οικονομία μέσω της αύξησης του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, στοιχείο που θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια κεφαλαιαγορά, τη ρευστότητα στην αγορά και την αποτελεσματικότητα στην αποτίμηση μέσω περισσότερων ευκαιριών για άμεσες ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα αλλά και την επίδειξη προόδου προς την αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό πλήρως ιδιωτική ιδιοκτησία.

Οι πιθανοί τρόποι εκποίησης των συμμετοχών του ΤΧΣ

Σύμφωνα με τη στρατηγική του ΤΧΣ, το ταμείο θα εντοπίσει ενεργά τις ευκαιρίες του είτε μέσω της πώλησης μετοχών, είτε μέσω αναθεώρησης των προσεγγίσεων και των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, είτε μέσω των προτάσεων από τις ίδιες τις τράπεζες ή άλλους τρόπους διάθεσης των τίτλων που ενισχύουν την αξία των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και τις επιδόσεις των τραπεζών. Το ΤΧΣ τονίζει ότι η διαδικασία, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείται με απευθείας πώληση στην αγορά ή με ιδιωτική πώληση, θα γίνει με ανταγωνιστικό τρόπο και ανοικτή διαδικασία σε τρίτους.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, οι πιθανές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν για την εκποίηση είναι:

· Απευθείας πώληση στην αγορά: Οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην αγορά μέσω τρόπων όπως η διαδικασία του book building (βιβλίου προσφορών), με καθημερινή τιμολόγηση στο χρηματιστήριο (day‐to‐day stock market pricing mechanism) ή επαναγορά μετοχών (share buy backs). Το ΤΧΣ θα λάβει υπόψη του τις εξής εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων (i) της αναμενόμενης τιμής, (ii) του αναμενόμενου αντίκτυπου της συναλλαγής στην τιμή της μετοχής της τράπεζας, (iii) του αντίκτυπου στη μετοχική βάση της τράπεζας, (iv) του επιπέδου του κινδύνου εκτέλεσης, (v) της επίπτωσης στις μελλοντικές πωλήσεις στη συγκεκριμένη τράπεζα αλλά και στις άλλες τράπεζες), (vi) του απόλυτου μεγέθους της συναλλαγής σε αξία αλλά και ημέρες διαπραγμάτευσης της συναλλαγής και του σχετικού μεγέθους της συναλλαγής, (vii) της αντίληψης της αγοράς, (viii) της πληρωτέας αμοιβής για τη συναλλαγή και άλλα.

· Ιδιωτική πώληση-διάθεση: Αποτελείται από συναλλαγή κατά την οποία ένα μεγάλο πακέτο πωλείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εξαγοράς σε επενδυτή. Το ΤΧΣ θα ευνοούσε τη στρατηγική τοποθέτηση σε επενδυτές για σημαντικά πακέτα των συμμετοχών του, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως κρατικά επενδυτικά funds, κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια για συνταξιοδοτικά προγράμματα, κληροδοτήματα, ιδρύματα, ασφαλιστές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ιστορικό επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, αλλά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική τεχνογνωσία.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video