Η Optima bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της Q&R

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Η Optima bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της Q&R

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «Quality & Reliability Α.Ε.»  ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 29/12/2022 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «Optima bank Α.Ε.» με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η «Optima bank Α.Ε.» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην «Optima bank Α.Ε.»

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video