Πλαίσιο: Στις 31/12 εκπνέει η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος 2016

Η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πλαίσιο: Στις 31/12 εκπνέει η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος 2016

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.»  ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2022 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016), το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) σε 0,0425 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 (record date).

Οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν από την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2022).

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video