Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Ενημερωτικά των Intrakat και ΒΙΣ

Για την Intrakat το Ενημερωτικό αφορά τη δημόσια προσφορά έως 85.470.086 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €100.000.000,62.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Ενημερωτικά των Intrakat και ΒΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 973η/22.12.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΙNTRAKAT» σχετικά με τη δημόσια προσφορά έως 85.470.086 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 100.000.000,62, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΒΙΣ» σχετικά με τη δημόσια προσφορά έως 49.686.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 2.484.300, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «NCC INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018.

 Τη διαγραφή της εταιρείας «BLOCKTECH ΙΚΕ» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video