Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Doppler

Από 20/12/2022 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Doppler

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 636.000,60 με συμψηφισμό ζημιών της Εταιρείας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,10 Ευρώ σε 0,04 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 424.000,40€, διαιρούμενο σε 10.600.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,04 η κάθε μια.

Η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ' αριθμ. 3348105 την 05/12/2022 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 15/12/2022 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20/12/2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,04 Ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video