Φόροι, μετοχές και μερίσματα

Η φορολογία των μετοχικών επενδύσεων, αν και υπόκειται φυσικά στις εκάστοτε αλλαγές της φορολογικής πολιτικής εμφανίζει σε γενικές γραμμές μικρή μεταβλητότητα.

Η φορολογία των μετοχικών επενδύσεων, αν και υπόκειται φυσικά στις εκάστοτε αλλαγές της φορολογικής πολιτικής εμφανίζει σε γενικές γραμμές μικρή μεταβλητότητα.

Σύμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα, τα κέρδη από τις μετοχές, η υπεραξία από αγοραπωλησίες μετοχών δεν φορολογείται. Ωστόσο, η ίδια αυτή υπεραξία χρησιμεύει στον προσδιορισμό του «πόθεν έσχες». Ελεύθερες φόρου είναι άλλωστε και οι υπεραξίες από τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια.

Ωστόσο, αν και τα κέρδη κεφαλαίου στην Ελλάδα δεν φορολογούνται, σύμφωνα με το άρθρο 9, του Νόμου 2579/98, επιβάλλεται φόρος επί των συναλλαγών κατά την πώληση, ο οποίος ανέρχεται σε 1,5%ο. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο το οποίο εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρία που μεσολαβεί και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής επιβάλλεται φόρος κατά την μεταβίβαση. Για εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, ομολογίες, ιδρυτικούς και λοιπούς γενικά τίτλους των εμπορικών εταιριών, δημόσια χρεόγραφα ή άλλες τέτοιας φύσης αξίες, ως αξία αυτών για τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται η αξία της προηγούμενης ημέρας του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 12 του ν.2961/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ.3 του ν.3220/2004).

Κατά την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2238/94, άρθρο 109), για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 25% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 32% και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29%. Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 35%.

Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, η φορολογία διακρίνει τα εισοδήματα που εισπράττει ένας μεριδιούχος από τα Αμοιβαία Κεφάλαια από το προϊόν εξαγοράς και στο μέρισμα. Και στις δύο περιπτώσεις το προϊόν της ρευστοποίησης δεν φορολογείται, καθώς ο φόρος έχει υπολογιστεί ήδη και έχει αποδοθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Και στις δύο περιπτώσεις τα εισοδήματα αυτά αποτελούν τεκμήριο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video