Αντικατάσταση χαρτοφυλακίου για χαρτοφυλάκια Αγοράς και διακράτησης

Αύξηση αποδόσεων χαρτοφυλακίου μέσω πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών έναντι μακροπρόθεσμων εκμεταλλεύσεων

Αντικατάσταση χαρτοφυλακίου για χαρτοφυλάκια Αγοράς και διακράτησης

Η καλυμμένη πώληση δικαιώματος αγοράς είναι μια συντηρητική στρατηγική που περιλαμβάνει μεγάλη ευελιξία εφαρμογών. Η πιο κοινή χρήση αυτής της στρατηγικής πώλησης δικαιωμάτων είναι η παραγωγή μιας μηνιαίας ταμειακής ροής από την πώληση δικαιωμάτων έναντι μετοχών που ήδη κατέχουμε. Για παράδειγμα, αν αγοράσουμε εκατό μετοχές της XYZ στα $48,00 ανά μετοχή και πουλήσουμε το δικαίωμα αγοράς ενός μήνα των 50,00 δολαρίων (γνωστή ως «τιμή εξάσκησης») για $1,50 ή 150,00 δολάρια για τις εκατό μετοχές, θα έχουμε παράξει μια αρχική απόδοση ενός μήνα ύψους 3,1% ($150.00/$4800.00).  Τώρα, αν η XYZ μετακινηθεί έως την τιμή εξάσκησης των $50,00 ή υψηλότερα έως τη λήξη του συμβολαίου (4 μ.μ. ET, την Τρίτη Παρασκευή του μήνα) θα έχουμε παράξει επιπλέον $2,00 ανά μετοχή ή $200,00 ανά συμβόλαιο (που αποτελείται από 100 μετοχές). Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό κέρδος είναι 350,00 δολάρια (150,00+200,00) που οδηγεί σε μια τελική απόδοση 1-μήνα ύψους 7,3% ($350,00/$4800,00). Ο κίνδυνος έγκειται στο να βυθιστεί η τιμή της XYZ κάτω από το νεκρό σημείο των $46,50 ($48,00 - $1,50). Η στρατηγική απαιτεί να διαχειριζόμαστε ορθά και τις τρεις απαιτούμενες δεξιότητες για πώληση δικαιώματος: επιλογή μετοχής, επιλογή δικαιώματος προαίρεσης και διαχείριση θέσης. Μίλησα για αυτές τις δεξιότητες σε παλαιότερη έκδοση του περιοδικού TRADERS’.  Σε αυτό το άρθρο θα τονίσω τη χρήση της καλυμμένης πώλησης δικαιώματος αγοράς όσον αφορά την αντικατάσταση του χαρτοφυλακίου και θα παρουσιάσω μια αναλυτική προσέγγιση που αφορά σε όλα όσα θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το ρίσκο.

 

» Ορισμός

Η αντικατάσταση χαρτοφυλακίου (Portfolio overwriting) είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου αγοράς και διατήρησης. Πουλάμε εκτός του χρηματικού τους ισοδύναμου (τιμή εξάσκησης υψηλότερη από την τρέχουσα αξία της αγοράς, όπως στο παράδειγμα), δικαιώματα αγοράς ενός μήνα, στοχεύοντας σε συγκεκριμένη, επιπλέον ετήσια απόδοση. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να αυξήσουμε την ετήσιες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου μας κατά έξι τοις εκατό, θα πουλούσαμε δικαιώματα αγοράς που θα δημιουργούσαν τουλάχιστον το μισό του ένα τοις εκατό ανά μήνα. Για μερικούς, η διακράτηση των μετοχών εξυπηρετεί ψυχολογικούς λόγους (έχετε συνδεθεί με τις μετοχές σας... σαν να είναι μέλος της οικογένειας!) αλλά οι φορολογικές συνέπειες λόγω χαμηλής βάσης κόστους είναι η μεγαλύτερη ανησυχία. Φυσικά, εάν συναλλάσσεστε σε προστατευμένο λογαριασμό, δεν υπάρχουν φορολογικές ανησυχίες και μπορείτε να είστε πιο επιθετικοί στην προσέγγισή σας σε σχέση με ό,τι περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο. Οι δύο κύριοι στόχοι για την αντικατάσταση του χαρτοφυλακίου είναι:

 

•      Ενίσχυση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου μέσω τη πώλησης δικαιωμάτων αγοράς

•      Αποφυγή άσκησης αυτών των δικαιωμάτων ώστε οι μετοχές μας να μην πουληθούν στον αγοραστή του δικαιώματος

 

Πρόωρη άσκηση

Στο ενενήντα εννέα τοις εκατό των περιπτώσεων, η άσκηση ενός δικαιώματος αγοράς (οι μετοχές μας αγοράζονται σύμφωνα με την υποχρέωσή μας σχετικά με το δικαίωμα) δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα μετά από την καταληκτική Παρασκευή, αλλά υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις πρόωρης άσκησης που θα τις αναφέρω. Πρώτα επιτρέψτε μου να απαριθμήσω τους λόγους για τους οποίους τα δικαιώματα σπάνια εξασκούνται νωρίς:

Ένας κάτοχος δικαιώματος αγοράς (αγοραστής) μπορεί να διατηρήσει τα μετρητά σε έναν λογαριασμό με επιτόκιο μέχρι την τελευταία στιγμή αντί να ξοδεύει τα χρήματα «πρόωρα» για να αγοράσει τις μετοχές πριν από την καταληκτική Παρασκευή.

 


Η πρόωρη άσκηση εκθέτει τον αγοραστή του δικαιώματος αγοράς σε μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς το κόστος των μετοχών είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του δικαιώματος.

Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η απώλεια της αξίας χρόνου του δικαιώματος. Εξασκώντας ένα δικαίωμα αγοράς εντός του χρηματικού του ισοδύναμου (η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης), ο κάτοχος εξασφαλίζει μόνο την εσωτερική αξία (τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής εξάσκησης) αλλά αφήνει την αξία χρόνου στο τραπέζι. Συνήθως είναι πολύ καλύτερα για τον αγοραστή του δικαιώματος αγοράς  να πουλήσει το δικαίωμα και να καταλήξει με υψηλότερη απόδοση. Με άλλα λόγια, ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς θα βγάλει περισσότερα χρήματα πουλώντας το δικαίωμα αντί να το εξασκήσει, αγοράζοντας μετοχές και στη συνέχεια πουλώντας τες για μια υψηλότερη τιμή. Για παράδειγμα, αν η τιμή της μετοχής μετακινηθεί από τα $48,00 ανά μετοχή στα $52,00 και ο κάτοχος του δικαιώματος κατέχει την τιμή εξάσκησης των $50,00, το δικαίωμα μπορεί να εξασκηθεί με μετοχές αγορασμένες στα $50,00 και στη συνέχεια να πουληθούν στην αγορά για $52,00, παράγοντας ένα κέρδος $2,00. Ωστόσο, με εναπομείναντα χρόνο στο συμβόλαιο, η τιμή του δικαιώματος θα είναι $2,00 (εσωτερική αξία) + ένα μέρος αξίας χρόνου, ας πούμε $0,50 για συνολικά $2,50. Ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να το εξασκήσει νωρίς για ένα κέρδος $2,00 ($200,00 ανά συμβόλαιο) ή να πουλήσει το δικαίωμα για μια πίστωση $250,00... τι θα επιλέγατε;

Στις περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιείται πρόωρη εξάσκηση και η τιμή εξάσκησης βρίσκεται εντός του χρηματικού ισοδύναμου (ακόμη και για 0,01 δολάρια) μπορούμε να μετακυλήσουμε το δικαίωμα (να το επαναγοράσουμε και στη συνέχεια να πουλήσουμε αμέσως το δικαίωμα του επόμενου μήνα) πριν από τις 4 μ.μ. ET της καταληκτικής Παρασκευής και να αποφύγουμε την πώληση της μετοχής χαμηλής βάσης κόστους. Η πιο κοινή εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα που σχετίζεται με την πρόωρη εξάσκηση παρουσιάζεται όταν υπάρχει μια διανομή μερίσματος από το υποκείμενο αξιόγραφο (να θυμάστε ότι δεν διανέμουν μερίσματα όλες οι μετοχές, αλλά πολλές μετοχές υψηλής ποιότητας διανέμουν). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόωρη εξάσκηση είναι πιο πιθανή όταν:

 

•      Η ημερομηνία ex-dividend (η ημερομηνία που πρέπει να έχετε στην κατοχή σας τις μετοχές προκειμένου να εισπράξετε το μέρισμα, γνωστή και ως ex-date) είναι κοντά και πριν από τη λήξη του συμβολαίου

•      Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς είναι εντός του χρηματικού ισοδύναμου (χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής)

•      Το ποσό διανομής του μερίσματος είναι μεγαλύτερο από την υπολειπόμενη αξία χρόνου του δικαιώματος. Για παράδειγμα, εάν το στοιχείο της αξίας χρόνου της τιμής δικαιώματος είναι $0,50 όπως στο παραπάνω παράδειγμα, και το μέρισμα που πρόκειται να διανεμηθεί είναι $1,00, η πρόωρη εξάσκηση είναι πιο πιθανή, αλλά όχι εγγυημένη.

 

Πώς να αποφευχθεί η πρόωρη εξάσκηση

Ο ευκολότερος τρόπος για να παρακάμψετε αυτό το ζήτημα είναι να αποφύγετε την πώληση δικαιωμάτων τις τέσσερις φορές το χρόνο, όταν πλησιάζει η ημερομηνία ex-date, μέχρι την ημέρα μετά από αυτή την ημερομηνία. Για παράδειγμα, εάν οι ημερομηνίες ex-date της XYZ είναι οι 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου, σε αυτούς τους μήνες δεν πουλάμε δικαιώματα αγοράς μέχρι τη δεύτερη ημέρα των εν λόγω τεσσάρων μηνών... το πρόβλημα λύθηκε. Οι αποδόσεις θα είναι λίγο χαμηλότερες αυτούς τους μήνες, αλλά πιθανότατα θα αποφευχθεί η πρόωρη εξάσκηση. Ο λόγος που λέω «πιθανότατα» είναι επειδή υπάρχουν ορισμένοι λιγότερο συνετοί επενδυτές που ενδέχεται να εξασκήσουν πρόωρα, παρόλο που θα τους κοστίσει χρήματα. Είναι λάθος κίνηση, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο σε εμάς... αυτό είναι σπάνιο και απίθανο, αλλά δυνατό. Εδώ είναι ένας δωρεάν σύνδεσμος όπου δίδεται πρόσβαση σε ex-dates: http://www.dividendinvestor.com/

Πουλώντας το καλυμμένο δικαίωμα αγοράς μετά από την 6η Ιανουαρίου, δε θα εξαλείψουμε την πιθανότητα της πρόωρης εξάσκησης για να συλλάβουμε το μέρισμα. 

Μια άλλη στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο της πρόωρης ανάθεσης είναι να πουλήσουμε ένα δικαίωμα δύο μηνών πριν από το μήνα της ημερομηνίας ex-date. Για παράδειγμα, αφότου λήξουν τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου (4 μ.μ. ET την Τρίτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου) και υπάρχει μια ημερομηνία ex-date στις (για παράδειγμα) 6 Ιανουαρίου (όπως στο διάγραμμα 1), πουλάμε το συμβόλαιο του Φεβρουαρίου κι όχι του Ιανουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάτοχος του δικαιώματος είναι πολύ λιγότερο πιθανό να σκεφτεί την πρόωρη άσκηση, επειδή η χρονική αξία του δικαιώματος είναι πολύ μεγαλύτερη και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έκθεση στην κυριότητα της μετοχής λόγω του μεγαλύτερου χρονικού πλαισίου. Ως κατευθυντήρια γραμμή, εάν η ημερομηνία ex-date είναι στην πρώτη εβδομάδα ενός συμβολαίου, πουλήστε το συμβόλαιο αυτού του μήνα την ημέρα μετά από αυτή την ημερομηνία ex-date. Εάν η ημερομηνία ex-date είναι μεταγενέστερα στο συμβόλαιο (όπως συμβαίνει στο διάγραμμα 1), πουλήστε το δικαίωμα του επόμενου μήνα (δικαίωμα δύο μηνών) αμέσως μετά από την προηγούμενη λήξη (συμβόλαιο Φεβρουαρίου αντί του συμβολαίου Ιανουαρίου στο παράδειγμα της AXP στο διάγραμμα 1).

 

Περίληψη έως εδώ:

Τα χαρτοφυλάκια αγοράς και διακράτησης, ιδιαίτερα εκείνα με μετοχές χαμηλής βάσης κόστους, μπορούν να ενισχυθούν χρησιμοποιώντας μια συντηρητική στρατηγική καλυμμένης πώλησης δικαιώματος αγοράς. Συνεπάγεται την πώληση δικαιωμάτων αγοράς εκτός του χρηματικού τους ισοδύναμου με βάση τους ετήσιους στόχους μας. Για να αποφύγετε την εξάσκηση, πρέπει να συμπεριλάβετε στρατηγικές μετακύλισης όταν πλησιάζει η λήξη και την αποφυγή των ημερομηνιών ex-dividend. Είναι επίσης σημαντικό να μιλήσετε με τον φοροτεχνικό σας εφόσον πραγματοποιηθεί πρόωρη εξάσκηση... μπορεί να μην είναι οικονομικό ζήτημα με βάση άλλες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό σας.

 

Προσέγγιση βήμα προς βήμα

Στη συνέχεια θα σας καθοδηγήσω στη διαδικασία εφαρμογής αυτής της στρατηγικής. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης οποιασδήποτε δεδομένης στρατηγικής, αυτός είναι μόνο ένας.

 

Παραδοχές

Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο αγοράς και διακράτησης σε έναν μη-προστατευμένο λογαριασμό με πολλές μετοχές να έχουν χαμηλή βάση κόστους

 

•      Στόχος μας είναι να αποφέρει το χαρτοφυλάκιο υψηλότερες αποδόσεις και την ίδια στιγμή να αποφευχθεί η εξάσκηση και η επακόλουθη πώληση των μετοχών

•      Αν η εξάσκηση είναι εντός του χρηματικού ισοδύναμου κατά ή κοντά στην καταληκτική Παρασκευή, θα μετακυλήσουμε το δικαίωμα (επαναγορά και πώληση του δικαιώματος του επόμενου μήνα). Έτσι θα αποφευχθεί η εξάσκηση για τον τρέχοντα μήνα

•      Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών, αν και όταν εμφανιστούν ημερομηνίες ex-dividend, δεν θα πουλήσουμε το δικαίωμα μέχρι να περάσει η ημερομηνία ex-date ή θα πουλήσουμε ένα δικαίωμα δύο μηνών, αν η ημερομηνία ex-date είναι μετά από την πρώτη εβδομάδα του συμβολαίου

•      Για αυτό το άρθρο, ως στόχο θα θέσουμε τη βελτίωση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου μας κατά έξι τοις εκατό ανά έτος ή κατά το μισό του ένα τοις εκατό ανά μήνα, σε αυτό το παράδειγμα. Αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση την προσωπική ανοχή μας στο ρίσκο και τους στόχους μας ως προς το εισόδημα

 

Παράδειγμα της American Express

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια αλυσίδα δικαιωμάτων ενός μήνα (λίστα τιμών δικαιωμάτων) για την American Express (AXP) στο διάγραμμα 2, μια βάση σε πολλά χαρτοφυλάκια αγοράς και διατήρησης:

 

Πώληση δικαιώματος ενός μήνα

Εκτύπωσα αυτό το στιγμιότυπο οθόνης (διάγραμμα 2) στις 28 Ιανουαρίου 2016 και βλέπουμε τις λήξεις ενός μηνός στις 26 Φεβρουαρίου 2016. Θα σκεφτόμασταν την επιλογή από αυτή την αλυσίδα δικαιωμάτων, αν δεν υπήρχαν ανησυχίες για ημερομηνίες ex-date.

 

Ας εξετάσουμε αυτό το πρώτο σενάριο:

Με την AXP να συναλλάσσεται στα $52,96 και με στόχο μας μια αύξηση ύψους έξι τοις εκατό σε ετήσιες αποδόσεις, θα ελέγξουμε μια αλυσίδα δικαιωμάτων για απόδοση ενός μηνός του μισού του ένα τοις εκατό, ή περίπου $0,27, για ένα δικαίωμα αγοράς εκτός του χρηματικού του ισοδύναμου. Οι δύο πιο κοντινές τιμές αγοράς είναι $0,32 και 0,24$. Ας επιλέξουμε την τιμή των $0,32, την υψηλότερη από τις δύο. Αυτή καλύπτει με το παραπάνω το στόχο μας του ½ του 1% (0,60%) και επιτρέπει την εκτίμηση μετοχής από την τρέχουσα τιμή της αγοράς των $52,96 μέχρι την τιμή εξάσκησης των $56,50. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δημιουργούμε 0,60% από την πώληση του δικαιώματος και έχουμε τη δυνατότητα για ένα επιπλέον 6,7% από εκτίμηση μετοχής. Αφήνουμε την αξία της μετοχής μας να αυξηθεί αφού λάβουμε περισσότερο από ½ του 1% κατά την έναρξη του μήνα του συμβολαίου. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό κάθε μήνα.

 

Πώληση ενός δικαιώματος δυο μηνών

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την δεύτερη επιλογή μας, όπου πουλάμε ένα δικαίωμα δύο μηνών (στην πραγματικότητα, 7 εβδομάδων σε αυτή την περίπτωση επειδή δεν υπήρχε ακριβώς διαθέσιμη αλυσίδα δικαιωμάτων 2 μηνών τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου) περιορίζοντας, παράλληλα, σημαντικά το ρίσκο της πρόωρης ανάθεσης, εάν μια ημερομηνία ex-date αποτελούσε παράγοντα.

 

Παρακαλώ, σημειώστε τα ακόλουθα:

Ο στόχος μας των 7 εβδομάδων είναι τώρα κάπως λιγότερος από ένα τοις εκατό, επειδή ο ετήσιος στόχος μας είναι το έξι τοις εκατό

Με τις μετοχές να συναλλάσσονται στα $52,96, ο στόχος μας είναι περίπου $0,50 Η πλησιέστερη τιμή αγοράς είναι η εξάσκηση των $57,50 ($0,44) Αυτή η απόδοση των 7 εβδομάδων καλύπτει τον ετήσιο στόχο μας του 6% (στην πραγματικότητα, 6,2%)

Εκτός από αυτή την αρχική απόδοση από την πώληση του δικαιώματος, έχουμε επίσης τη δυνατότητα της εκτίμησης της μετοχής από $52,96 έως την εξάσκηση των $57,50. Αυτό υπολογίζεται σε ένα επιπλέον 8,6% σε εκτίμηση μετοχής για το διάστημα των 7 εβδομάδων

 

Ένα γενικευμένο ρίσκο σχετικά με την

καλυμμένη πώληση δικαιωμάτων αγοράς:

Η τιμή εξάσκησης περιορίζει τις δυνατότητές μας για κέρδος. Εάν μια μετοχή ανεβαίνει σε αξία δραματικά, ένας πωλητής δικαιώματος αγοράς δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εκτίμηση μετοχής πάνω από την τιμή εξάσκησης πριν από τη λήξη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον παράγουμε μέτριες μηνιαίες αποδόσεις και πουλάμε τιμές εξάσκησης πάνω από την τρέχουσα αξία της αγοράς, έχοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να δημιουργήσουμε δύο ροές εισοδήματος κάθε μήνα. 

 

Σύνοψη

Η αντικατάσταση χαρτοφυλακίου είναι ένας χαμηλού ρίσκου (αλλά όχι άνευ ρίσκου) τρόπος ενίσχυσης της αξίας του χαρτοφυλακίου, υπό την προϋπόθεση ότι καταλαβαίνουμε πώς να παρακάμψουμε το ζήτημα της πρόωρης εξάσκησης. Καθώς η διανομή μερίσματος (πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία ex-dividend σε αντίθεση με την ημερομηνία διανομής μερίσματος) αποτελεί τον κύριο λόγο για πρόωρη άσκηση, η πώληση του δικαιώματος μετά από την ημερομηνία ex-date ή η πώληση ενός δικαιώματος αγοράς δύο μηνών πριν από το μήνα της ημερομηνίας ex-date εξασφαλίζει συνήθως την αποφυγή αυτού του ζητήματος. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video