logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Οι επενδυτικοί ορίζοντες και ο δείκτης KST

O συνδυασμός τεσσάρων δεικτών για έγκυρα και έγκαιρα σήματα.

Οι επενδυτικοί ορίζοντες και ο δείκτης KST

Στην Amadalia, η μελέτη-χρήση δεικτών μας αφήνει σχετικά αδιάφορους, με το συγκεκριμένο εργαλείο να μην αποτελεί προτεραιότητα στην διαγραμματική μας ανάλυση. Παρόλα αυτά, ο δείκτης KST έχει το δικό του υποπαράθυρο στην τελευταία, λόγω της απλότητας στη σύλληψή του και της δυνατότητας χρήσης του με διάφορους τρόπους.

Στο άρθρο που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τον παραπάνω, θα δούμε το σκεπτικό πίσω από την δημιουργία του, τους τρόπους χρήσης του και κάποιες σκέψεις για περαιτέρω εξέλιξή του.

» Εισαγωγή

Δεν πρόκειται για νέο δείκτη μιας και παρουσιάστηκε από τον Martin Pring, περίπου δεκαπέντε χρόνια πριν. Είναι ένας ταλαντωτής, δομικό στοιχείο του οποίου είναι ο Rate of Change (ROC). Στόχος του είναι η περιγραφή σε ένα γράφημα και με μία τιμή, της επίδρασης των διαφόρων εν εξελίξει κύκλων στην τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος της επιλογής μας. Αν και ο δημιουργός του προτείνει την χρήση του σε εβδομαδιαία διαγράμματα, εφαρμογή βρίσκει τόσο σε ημερήσια, όσο και ενδοσυνεδριακά.


Το σκεπτικό της δημιουργίας του.

Μια βασική αρχή της διαγραμματικής ανάλυσης είναι ότι οι διάφοροι επενδυτικοί ορίζοντες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, καθορίζοντας την κατεύθυνση και τα χαρακτηριστικά της κίνησης.

 Η δε βαρύτητα της επίδρασης αυτής προοδευτικά αυξάνεται όσο τα διαγράμματά μας περνούν από τα 13λεπτα και τα 72λεπτα για παράδειγμα, στα 210λεπτών, 420λεπτών, ημερήσια και εβδομαδιαία.

Πόσες φορές αλήθεια, η ανοδική διάσπαση μιας συσσώρευσης σε ένα ενδοσυνεδριακό διάγραμμα αποδείχθηκε αποτυχημένη (false), ή ένα στήσιμο για short στο ημερήσιο τελικά δεν είχε την συνέχεια που αναμέναμε ή για την οποία προϊδέαζε το διάγραμμα; 

Όσο ιδανική και αν είναι η εικόνα, αν η τάσεις στους μεγαλύτερους επενδυτικούς ορίζοντες δεν συμβαδίζουν, η συναλλαγή μας έχει περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.

Ο δείκτης KST λοιπόν προσπαθεί να αποτυπώσει σε ένα υποπαράθυρο και με μία τιμή, το κατά πόσο οι τελευταίοι βρίσκονται σε συγχρονισμό ή αποκλίνουν, βοηθώντας μας να διαμορφώσουμε επενδυτικές στρατηγικές.

 

Τα συστατικά του KST

Ο KST βασίζεται στον δείκτη Rate of Change (ROC), έναν από τους απλούστερους δείκτες τεχνικής ανάλυσης και στο ότι θετικές τιμές του τελευταίου δηλώνουν ανοδική τάση, ενώ αρνητικές καθοδική. Όσο μεγαλύτερο είναι το παράθυρο υπολογισμού του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο επενδυτικός ορίζοντας που αποτυπώνεται. Έτσι για παράδειγμα, σε ένα ημερήσιο διάγραμμα ο ROC (5) δείχνει πολύ γενικά την δραστηριότητα μιας εβδομάδας, ενώ ο ROC(22) ενός περίπου μήνα.

Υπολογίζοντας λοιπόν τους ROC διαφορετικών περιόδων και έναν σταθμισμένο μέσο όρο αυτών, μπορούμε να έχουμε μια γενική αλλά αντιπροσωπευτική εικόνα για το κατά πόσον στην μετοχή, το ζεύγος, το συμβόλαιο, κτλ., το πάνω χέρι έχουν οι αγοραστές ή οι πωλητές.


Ο τρόπος υπολογισμού του

Τα πέντε στάδια υπολογισμού του δείκτη είναι τα ακόλουθα:


•      Στάδιο 1ο: Καθορισμός του διαγράμματος το οποίο θα αποτελέσει την βάση των υπολογισμών μας

        Στην εισαγωγή αναφέραμε ότι ο δημιουργός του προτείνει την χρήση του KST στα εβδομαδιαία διαγράμματα, χωρίς όμως το τελευταίο να είναι απόλυτο ή δεσμευτικό. Για το υπόλοιπο του άρθρου θα ακολουθήσουμε την προτροπή αυτή, μιας και ο επενδυτικός μας ορίζοντας (στην Amadalia) είναι μεσο-μακροπρόθεσμος. Ότι πούμε όμως, βρίσκει εφαρμογή και σε ενδοημερήσια διαγράμματα, οπότε οι βραχυπρόθεσμοι traders ας μην βιαστούν να γυρίσουν ηλεκτρονική σελίδα!

•      Στάδιο 2ο: Καθορισμός του αριθμού των ROC για τον υπολογισμό του KST.

        O Martin Pring προτείνει την χρήση τεσσάρων ROC για τον υπολογισμό του δείκτη, χωρίς όμως το τελευταίο να είναι απόλυτο ή δεσμευτικό. 

•      Στάδιο 3ο: Καθορισμός των περιόδων και της βαρύτητας του κάθε ROC.

        Δεν υπάρχει κάποιος μπούσουλας όσον αφορά τον καθορισμό των παραπάνω πέραν της σύστασης οι περίοδοι να αυξάνονται κατά το 1/2 ή 1/3  της πρότερης τιμής. Στην Amadalia χρησιμοποιούμε την ακόλουθη τετράδα: ROC(9), ROC(12), ROC(18) & ROC(24). Οι δε συντελεστές βαρύτητας είναι αντίστοιχα, 1,2,3 &4.

        Ο αναγνώστης όμως ενθαρρύνεται να πειραματιστεί με διάφορα νούμερα πριν καταλήξει σε αυτά που ταιριάζουν στο στυλ με το οποίο εκτελεί συναλλαγές.

•      Στάδιο 4ο: Υπολογισμός του δείκτη

        Αφού καταλήξουμε στον αριθμό των ROC, τις περιόδους και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, ο KST υπολογίζεται ως ακολούθως:

       
KST= KST= (1*ROC(9)+ 2*ROC(12)+

3*ROC(18)+ 4*ROC(24))/(1+2+4+4)


•      Στάδιο 5ο: Εξομάλυνση του KST ένα κινητό μέσο όρο (ΚΜΟ).

        Η εφαρμογή ενός ΚΜΟ στον KST (πλέον Γραμμή Σήματος-SL) βοηθά στο φιλτράρισμα σημάτων που οφείλονται σε ακραίες τιμές (όπως πχ το BREXIT), καθώς και στην δημιουργία στησιμάτων για πιθανή εκτέλεση συναλλαγών. Στην Amadalia χρησιμοποιούμε έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο 4 περιόδων, αν και τόσο το είδος του ΚΜΟ όσο και οι περίοδοι αυτού μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και παραμετροποίησης.

 

Εισάγοντας τον KST στην μεθοδολογία μας

Μιας και ανήκει στην κατηγορία των ταλαντωτών, η χρήση του ακολουθεί το μοτίβο των αντίστοιχων δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τομή KST με SL από κάτω προς τα πάνω

σήμα για εξέταση θέσεων αγοράς.

Αν ο KST0 τότε η τομή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της καθοδικής διόρθωσης και την συνέχιση της πρότερης ανοδικής κίνησης.

 
Τομή KST με SL από πάνω προς τα κάτω 

σήμα για εξέταση θέσεων πώλησης

Ότι αναφέραμε παραπάνω ως παρατήρηση, ισχύει και εδώ, αντίστροφα όμως.


Κίνηση KST σε υπερπουλημένα-υπεραγορασμένα επίπεδα 

Δυστυχώς, ο δείκτης δεν περιορίζεται μεταξύ δύο επιπέδων όπως ο RSI ή ο Stochastic, συνεπώς τα υπερπουλημένα-υπεραγορασμένα επίπεδα πρέπει να οριστούν υποκειμενικά, με βάση ιστορικές τιμές. Στην Amadalia χρησιμοποιούμε ένα χρονικό παράθυρο 52 περιόδων για τον ορισμό των παραπάνω, αν και ο αναγνώστης καλείται να πειραματιστεί πάνω σε αυτό.

Εντοπισμός θετικών/αρνητικών αποκλίσεων vs τιμής

Με βάση την εμπειρία μας είναι ένα από τα ισχυρότερα σήματα για την έναρξη long/short θέσεων, αν και θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και κυρίως με την συμπεριφορά της τιμής. 

 

Μελέτη της γενικότερης κατεύθυνσης του KST

και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την τάση

Η μελέτη της κατεύθυνσης του KST μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση ή μη ενός άλλου τεχνικού σήματος ή να βαρύνει στην απόφαση για κλείσιμο ή μη μιας ανοιχτής μας θέσης.

 
Εντοπισμός μοτίβων στο διάγραμμα του KST

Έχουμε δει ότι κάποιοι αναλυτές αναγνωρίζουν μοτίβα διαγραμματικά (Διπλή Κορυφή, Τρίγωνα, Γραμμές Τάσης, κτλ.) στα γραφήματα των ταλαντωτών. Κατά την άποψή μας το παραπάνω είναι λάθος και ο μόνος λόγος που το αναφέρουμε ως τρόπο χρήσης του δείκτη είναι για να τονίσουμε να μην το κάνετε!

 
Παρατηρήσεις

Μία από τις τροποποιήσεις που έχουμε κάνει είναι ότι για τον υπολογισμό των ROC δεν χρησιμοποιούμε τις τιμές κλεισίματος του χρηματοοικονομικού προϊόντος, αλλά έναν εκθετικό κινητό μέσο αυτών. Οι περίοδοι εξαρτώνται από το διάγραμμα βάσης και είναι 12 για το εβδομαδιαίο και 22 για το ημερήσιο. Τα τελευταία αποτελούν προσωπικές επιλογές και δεν είναι αποτέλεσμα παραμετροποίησης.

Μία άλλη προσέγγιση η οποία όμως ακόμη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, είναι η χρήση όχι ενός διαγράμματος βάσης για τον υπολογισμό των ROC και κατ’ επέκταση του KST, αλλά διαφορετικών διαγραμμάτων και ο υπολογισμός ενός ROC σε κάθε ένα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα και έστω το συμβόλαιο του DAX 30. Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον ROC(X) περιόδων στο διάγραμμα των 105 λεπτών, τον ROC(Y) περιόδων στο διάγραμμα των 280 λεπτών, τον ROC(Z) περιόδων στο ημερήσιο και τον ROC(T) περιόδων στο εβδομαδιαίο, όπου Χ=Y=Z=T ή και όχι.

Το παραπάνω όμως προϋποθέτει την χρήση χρηματιστηριακού προγράμματος με αντίστοιχες δυνατότητες και στοιχειώδης γνώσεις προγραμματισμού (στην Amadalia χρησιμοποιούμε την TradeStation. Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες).  

 

Έναντι επιλόγου

Σε καμιά περίπτωση ο KST δεν αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο της εκτέλεσης συναλλαγών. Είναι απλά ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να προστεθεί στην φαρέτρα μας και να ενισχύσει με τα σήματά του ένα στήσιμο εκτέλεσης συναλλαγής.

Κάθε φορά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πουλάμε και αγοράζουμε τον KST, αλλά την τιμή. Συνεπώς, πάντα περιμένουμε την τελευταία να μας δώσει το OK για να πατήσουμε το ENTER! «


 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video